Verkkouutinen 13.1.2023 – 1/2023

EIOPAn julkaisemassa kannanotossa inflaatiosta korostetaan inflaation vaikutusten ymmärtämistä yhtiön liiketoimintaan

Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen (EIOPA) julkaisi 22.12.2022 inflaatiota koskevan kannanoton. Kannanotossa käsitellään inflaation vaikutusta vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuteen.

Kannanotto korostaa johdonmukaisia toimia, joilla yhtiöt analysoivat korkean inflaation vaikutuksia. Kannanotossa keskitytään siihen, miten inflaatio vaikuttaa vastuuvelkaan, sijoituksiin ja vakavaraisuuspääomavaatimuksiin.

EIOPA muistuttaa, että pelkästään historiallisiin tietoihin perustuvat laskentaoletukset voivat johtaa vakuutusteknisen vastuuvelan aliarvioimiseen, jos historialliset tiedot pohjautuvat vain tietoihin matalan inflaation ajalta. Yhtiöiden odotetaankin arvioivan, ovatko niiden vastuuvelan inflaatio-oletukset edelleen realistisia nykyisessä markkinatilanteessa ottaen huomioon riskien luonne, laajuus ja monimutkaisuus. Lisäksi inflaatio voi vaikuttaa myös joidenkin omaisuuserien arvoon ja vakavaraisuuspääomavaatimuksiin.

Yhtiöiden olisi myös otettava huomioon inflaation suorat tai välilliset vaikutukset riskinhallintajärjestelmiin mukaan luettuna niiden omat riski- ja vakavaraisuusarviot (ORSA).

Finanssivalvonta muistuttaa inflaation huomioon ottamisen tärkeydestä liiketoiminnassa

EIOPAn kannanotto täydentää osaltaan Finanssivalvonnan toimia, joilla pyritään varmistamaan inflaation riittävä huomioon ottaminen vakuutusyhtiöiden liiketoiminnassa.

Lisätietoja antaa

ryhmäpäällikkö Vesa Ronkainen, puhelin 09 183 5704

Liite

EIOPA: Supervisory statement on inflation (engl.)