Webbnyheter 13.1.2023 – 1/2023

I Eiopas ställningstagande om inflationen framhävs vikten av att förstå inflationens inverkan på bolagets affärsverksamhet

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) publicerade den 22 december 2022 ett ställningstagande om inflationen. I ställningstagandet behandlas inflationens inverkan på försäkringsbolagens solvens.

Ställningstagandet framhäver systematiska åtgärder, med vilka bolagen analyserar den höga inflationens effekter. Ställningstagandet fokuserar på hur inflationen inverkar på de försäkringstekniska avsättningarna, investeringarna och solvenskapitalkraven.

Eiopa påminner om att beräkningsantaganden som enbart grundar sig på historiska uppgifter kan leda till att de försäkringstekniska avsättningarna underdimensioneras, om de historiska uppgifterna enbart bygger på uppgifter från en tid med låg inflation. Bolagen förväntas uppskatta om deras inflationsförväntningar vad gäller de försäkringstekniska avsättningarna fortfarande är realistiska i det nuvarande marknadsläget med beaktande av riskernas art, omfattning och komplexitet. Inflationen kan därtill också inverka på värdet av vissa tillgångsposter och på solvenskapitalkraven.

Bolagen ska också fästa uppmärksamhet vid inflationens direkta och indirekta effekter på riskhanteringssystemet som även inbegriper deras egna risk- och solvensbedömningar (ORSA).

Finansinspektionen påminner om vikten av att beakta inflationen i affärsverksamheten

Eiopas ställningstagande kompletterar Finansinspektionens åtgärder, med vilka man strävar efter att säkerställa att inflationen i tillräcklig grad beaktas i försäkringsbolagens affärsverksamhet.

Närmare upplysningar lämnas av

gruppchef Vesa Ronkainen, tfn 09 183 5704

Bilagor

EIOPA: Supervisory statement on inflation (på engelska)