Remisser 17.2.2016 – 3/2016

Rapporteringen av finansiell information (FINREP) på solonivå

Finansinspektionen ber om yttranden om FINREP-rapporteringens omfattning på solonivå. Bakgrunden till omläggningen av rapporteringen är Europeiska centralbankens förordning 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation. I förordningen anges det minimum av uppgifter som de nationella behöriga myndigheterna ska samla in och skicka in till ECB.

Vi ber er lämna yttrandena till Finansinspektionen per e-post kirjaamo(at)fiva.fi senast den 29 2 2016.

Ändringar i rapporteringens omfattning

Finansinspektionen har angett vilka FINREP-tabeller som ska rapporteras utifrån ECB:s förordning på det sätt som framgår av bilagan.

Ikraftträdande

Rapporteringen ska ske i föreslagen omfattning från och med rapporteringstidpunkten den 30 juni 2016.

Remissvaren är offentliga

Finansinspektionen lägger ut remissvaren på sin webbplats om inte respondenten uttryckligen undanber sig det och om inte annat följer av Finansinspektionens tystnadsplikt.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av analytiker Sinikka Taskinen, telefon 010 831 5239 eller e-post sinikka.taskinen(at)fiva.fi

Bilagor

Utkast till föreskrifter och anvisningar 20/2013 (pdf)
FINREP-rapporteringens omfattning enligt tabell (excel)

Sändlista

Finansbranschens Centralförbund rf
OP Andelslag
S-Banken
Kommunfinans
Utländska kreditinstituts filialer i Finland