Tolkning 16.10.2018 – 2/2018

Försäkringsbarheten för administrativa böter och påföljdsavgifter

​​FIVA 3/01.02/2018

Finansinspektionens tolkning

Enligt Finansinspektionens tolkning är det inte förenligt med god försäkringssed – och således inte tillåtet – att teckna försäkring mot administrativa böter och påföljdsavgifter.

Finansinspektionens tolkning gäller såväl straffrättsliga böter som administrativa böter och påföljdsavgifter oavsett om böterna påförs för en uppsåtlig gärning, försummelse eller oaktsamhet. Det saknar likaså betydelse om böterna eller påföljdsavgiften påförs en juridisk eller en fysisk person.

Motiveringar

Enligt Finansinspektionens bedömning är det inte förenligt med god försäkringssed att teckna försäkring mot en sådan risk vars försäkring kunde bidra till aktörernas likgiltighet för efterlevnad av reglerna och ifrågasätta deras skyldighet att följa tillämpliga regelverk. Att försäkra en sådan risk strider mot de allmänt godtagna värderingarna i samhället.

Enligt 25 kap. 1 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen är det Finansinspektionens uppgift att övervaka att försäkringsbolagen iakttar lagstiftningen om försäkringsverksamhet och god försäkringssed.

God försäkringssed är ett begrepp i försäkringsbolagslagen och en vedertagen princip i försäkringsbranschen. Verksamheten i försäkringsbranschen ska inte enbart uppfylla lagens formella krav, utan också vara etiskt hållbar, skälig och rättvis - dvs. förenlig med god försäkringssed. 

Tillämpliga lagrum

25 kap. 1 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen

Närmare upplysningar lämnas av

  • Teija Korpiaho, byråchef, telefon 09 183 5528 eller teija.korpiaho(at)fiva.fi
  • Tiimo Peltonen, byråchef, telefon 09 183 5551 eller timo.peltonen(at)fiva.fi

Mer information

Webbnyhet 16.10.2018: Att teckna försäkring mot böter strider mot god försäkringssed