Ställningstagande 20.5.2014 – 3/2014

Ändring av villkoren för livförsäkringsavtal på grund av en förändring i skadeutvecklingen eller räntenivån

FIVA 1/01.00/2014

1 Allmänt

Livförsäkringsbolagen ingår i huvudsak långvariga försäkringsavtal med sina kunder, vilka omfattar skydd under livstiden eller i händelse av dödsfall, eller för båda. På grund av avtalens långvariga karaktär förutsetts det att försäkringsbolagen ska bedriva livförsäkringsverksamhet med aktsamhet och försiktighet samt på ett betryggande sätt. I regel får villkoren för ett livförsäkringsavtal inte ändras ensidigt under den tid avtalet gäller. Om det emellertid inträffar sådana förändringar i verksamhetsmiljön som försäkringsbolagen inte ens efter omsorgsfull bedömning har kunnat beakta när försäkringen beviljades, kan försäkringsavtalet ändras enligt lagen om försäkringsavtal, förutsatt att avtalets innehåll inte väsentligt ändras.

I detta ställningstagande ger Finansinspektionen sin syn på de faktorer som livförsäkringsbolagen bör beakta när de överväger att göra ändringar i villkoren för sina livförsäkringsavtal. Med livförsäkring avses i detta ställningstagande risklivförsäkringar, sparlivförsäkringar och individuella frivilliga pensionsförsäkringar samt frivilliga gruppensionsförsäkringar.

2 Lagstiftningsgrund

Enligt 20 a § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal fås i försäkringsvillkoren för en personförsäkring föreskrivas att försäkringsgivaren har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor på de grunder som närmare anges i försäkringsvillkoren.

Enligt 20 a § 2 mom. i lagen om försäkringsavtal får premien och de övriga avtalsvillkoren för en livförsäkring därtill ändras endast om det finns särskilda skäl för en ändring på grund av förändringar i den allmänna skadeutvecklingen eller räntenivån och innehållet i försäkringsavtalet inte väsentligt ändras jämfört med det ursprungliga avtalet.

Enligt 20 a § 3 mom. i lagen om försäkringsavtal har försäkringsgivaren dessutom rätt till sådana smärre ändringar i försäkringsvillkoren för en personförsäkring som inte påverkar försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll.

Enligt bestämmelserna om tvingande karaktär i 3 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal är ett avtalsvillkor ogiltigt, om det till nackdel för någon annan försäkrad eller ersättningsberättigad än försäkringstagaren avviker från vad som föreskrivs i nämnda lag. Enligt paragrafens 2 mom. är ett avtalsvillkor som till nackdel för försäkringstagaren avviker från bestämmelserna i lagen om försäkringsavtal ogiltigt i förhållande till en konsument samt till en sådan annan fysisk eller juridisk person som i sin egenskap av försäkringsgivarens avtalspart kan jämställas med en konsument, med beaktande av arten och omfattningen av sin näringsverksamhet eller annan verksamhet samt förhållandena i övrigt. Det som föreskrivs i momentet gäller inte gruppförsäkring.

Enligt 4 § i lagen om försäkringsavtal tillämpas på gruppförsäkring bland annat bestämmelserna i 20 och 20 a § som är väsentliga med tanke på tillämpningen av detta ställningstagande.

Med stöd av 3 § 1 mom. och 4 § i lagen om försäkringsavtal kan det konstateras att inom gruppensionsförsäkring tillämpas 20 a § i lagen om försäkringsavtal på ett avtalsförhållande mellan en försäkringsgivare och en försäkringstagare, såvida inte annat överenskommits. Försäkringsgivaren och försäkringstagaren kan emellertid inte med bindande verkan för den försäkrade avtala om villkor som är sämre än i lagbestämmelserna.
 
Enligt 5 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal ska försäkringsgivaren innan ett försäkringsavtal ingås ge försäkringssökanden den information som behövs för bedömning av försäkringsbehovet och för valet av försäkring, såsom information om försäkringsformerna, premierna och försäkringsvillkoren. När informationen ges ska uppmärksamhet även fästas vid väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet. Dessutom ska uppmärksamhet fästas vid omständigheter som är väsentliga för valet av placeringsobjekt som eventuellt hänför sig till försäkringen, varvid den sökandes tidigare erfarenhet av och syfte med placeringen ska beaktas särskilt.

Enligt paragrafens 2 mom. behöver information inte ges, om den sökande inte önskar sådan eller om det skulle medföra oskäligt besvär.

I 9 § i lagen om försäkringsavtal föreskrivs att om försäkringsgivaren eller dennes representant vid marknadsföringen av en försäkring har underlåtit att ge försäkringstagaren behövlig information om försäkringen eller har gett honom felaktiga eller vilseledande uppgifter, anses försäkringsavtalet vara i kraft med det innehåll som försäkringstagaren hade skäl att sluta sig till utgående från den information han fått.

I första meningen i paragrafens 2 mom. föreskrivs vidare att vad som stadgas i 1 mom. gäller på motsvarande sätt i det fall att om försäkringen under dess giltighetstid har getts bristfällig, felaktig eller vilseledande information som kan anses ha inverkat på försäkringstagarens förfarande.

Enligt 8 § i lagen om försäkringsavtal ska det av beslut med anledning av en ersättningsansökan och av andra beslut som gäller försäkring, såvida det inte med hänsyn till förhållandena är uppenbart onödigt, framgå om och på vilket sätt ärendet kan hänskjutas till domstol, konsumentklagonämnden eller något annat motsvarande organ.

3 Finansinspektionens ställningstagande

3.1 Ändring av försäkringsavtalets villkor med frivilliga arrangemang

Försäkringsvillkoren för ett livförsäkringsavtal kan ändras med frivilliga arrangemang genom att avtala med kunden om en ändring av det gällande avtalet eller om ett nytt avtal som antingen helt eller delvis ersätter det gällande avtalet.

Finansinspektionen framhäver att försäkringsbolaget när det marknadsför en frivillig avtalsändring eller ett nytt avtal i stället för det tidigare ska ge försäkringstagarna jämlik och korrekt information på så sätt att det för kunden inte uppstår en vilseledande bild av ändringen eller det nya avtalet. Försäkringsbolaget ska klart och tydligt redogöra för fördelarna och nackdelarna med såväl en försäkring med fast beräkningsränta som med en fondanknuten försäkring eller någon del av den ur försäkringstagarens perspektiv. De alternativ som erbjuds försäkringstagaren eller som nämns i försäkringsvillkoren ska i verkligheten finnas till försäkringstagarens förfogande.

När information ges ska även förbudet i 2 kap. 6 § i konsumentskyddslagen mot att ge osann eller vilseledande information bland annat om konsumentens rättigheter beaktas. 

Då det gäller försäkringsvillkoren för en gruppförsäkring kan man avtala om en ändring som avviker från bestämmelsen i lagen, om bestämmelsen i avtalet inte försämrar den försäkrades rättigheter från vad som stadgas i lagen. Villkorspunkten som gäller en ändring av försäkringsavtalets avtalsvillkor ska också tillämpas på så sätt att man med stöd av den inte försvagar de försäkrades förmåner från vad som stadgas i lagen om försäkringsavtal.

3.2 Ensidiga ändringar av försäkringsvillkoren

3.2.1 Allmänt

I det följande behandlas ärenden som ett livförsäkringsbolag ska beakta då det bedömer om det har i lagen om försäkringsavtal avsedd särskild orsak att göra ändringar i försäkringsavtal på grund av den allmänna skadeutvecklingen eller en ändring i räntenivån. Därtill behandlas det faktum när en planerad ändring kan betraktas som väsentlig på det sätt som avses i lagen och således är förbjuden.

Då ett livförsäkringsbolag meddelar om en ensidig ändring i sina försäkringsvillkor, ska bolaget ge försäkringstagarna i 20 a § 5 mom. i lagen om försäkringsavtal avsedd information om ändringen och försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen. Finansinspektionen rekommenderar att försäkringstagarna informeras om grunderna till ändringen, den punkt i försäkringsvillkoren som berättigar till ändring och ändringens innehåll så klart och tydligt att försäkringstagarna utifrån den information som de får kan bedöma på vilket sätt ändringen inverkar på deras försäkringsavtal.

När information ges ska även förbudet i 2 kap. 6 § i konsumentskyddslagen mot att ge osann eller vilseledande information bland annat om konsumentens rättigheter beaktas.
 
Finansinspektionen rekommenderar också att försäkringstagarna informeras om deras möjlighet att hänskjuta sitt ärende till Försäkrings- och finansrådgivningens byrå eller till Försäkringsnämnden eller en allmän domstol.

3.2.2 Förutsättningar för ändring av försäkringsvillkoren

Finansinspektionen tolkar på basis av 20 a § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal att ett livförsäkringsbolag inte ensidigt kan ändra ett avtal, såvida rätten att göra ändringar inte särskilt har specificerats i försäkringsvillkoren. Detta gäller även försäkringsavtal som ingåtts innan den nuvarande lagen om försäkringsavtal trädde i kraft.

Enligt 20 a § 2 mom. i lagen om försäkringsavtal kan avtalsvillkoren för en livförsäkring ändras endast om det finns särskilda skäl för en ändring på grund av förändringar i den allmänna skadeutvecklingen eller räntenivån.  Andra orsaker berättigar inte till en ensidig ändring av avtalsvillkoren. Således ger till exempel en ändring av lagstiftningen i anslutning till beräkningen av solvensen inte rätt att ändra avtalsvillkoren.

I motiveringarna till regeringens proposition till lagen om försäkringsavtal och tidigare förarbete framgår det att förändringen i den allmänna skadeutvecklingen eller räntenivån som berättigar till en ändring av villkoren ska vara betydande och av ett sådant slag att den inte på förhand har kunnat beaktas vid en sedvanlig riskbedömning, dvs. den ska på något sätt vara överraskande. Då man bedömer förutsättningarna för att ändra avtalsvillkoren ska man beakta den skadeutveckling eller förändring i räntenivån som skett efter att avtalet ingåtts. Kortvariga, även betydande förändringar i skadeutvecklingen eller räntenivån betraktas inte utgångsvis som sådana särskilda skäl för en villkorsändring som avses i lagen. 

3.2.3 Bedömning av huruvida en ändring av försäkringsvillkoren är väsentlig

Om det kan bedömas att det skett en sådan förändring i den allmänna skadeutvecklingen eller räntenivån som avses i 20 a § 2 mom. i lagen om försäkringsavtal, ska bolaget därefter bedöma huruvida en ändring i avtalsvillkoren är väsentlig. Det får inte göras väsentliga ändringar i villkoren.

Finansinspektionen tolkar att det vid bedömningen av huruvida en ändring av innehållet i ett avtal, eller i en motsvarande villkorspunkt i en gruppförsäkring, är väsentlig på det sätt som avses i 20 a § 2 mom. i lagen om försäkringsavtal bör beakta

  • inverkan av alla de ändringar på avtalets innehåll som görs på en gång eller under en mycket kort tid (t.ex. villkorsändring som berättigar försäkringsbolagets styrelse att besluta om en övre gräns för den premie som betalas till avtalet och styrelsens beslut om denna övre gräns)
  • försäkringens natur, t.ex. huruvida försäkringen kan sägas upp och huruvida det är fråga om en individuell försäkring eller en gruppförsäkring, samt på vilket sätt försäkringen behandlas i beskattningen i samband med en eventuell uppsägning
  • den allmänna räntenivån som fås på marknaden samt räntenivån när avtalet ingås.

Finansinspektionen tolkar det exempelvis som en väsentlig ändring av avtalets innehåll, att

  • en förmån som redan influtit till förmån för försäkringstagaren eller den beräkningsränta som utlovats till denna försvagas
    en försäkring med fast beräkningsränta ändras till en fondanknuten försäkring 
  • försäkringstagaren fråntas rätten att föra över de försäkringsbesparingar som finns i den del som är bunden till beräkningsräntan vid ändringstidpunkten mellan den del av avtalet som är bunden till beräkningsräntan respektive den fondanknutna delen. 
  • riskskyddets nivå i väsentlig grad försämras
  • man genom ändringen i betydande grad försämrar kundens valmöjligheter i anslutning till försäkringsskyddet, vilka speciellt har betonats i marknadsföringen.

3.3 Annat att beakta

Då skadeutvecklingen förbättras eller räntenivån stiger ska avtalsändringarna granskas på nytt.

Om kunden använder sin rätt att återköpa avtalet, vilket följer av en ensidig avtalsändring, ska bolaget inte dra av sanktionerna för återköpet från återköpsvärdet.

Finansinspektionen uppmanar livförsäkringsbolagen att på förhand meddela Finansinspektionen, då de planerar att göra sådana ändringar i försäkringsvillkoren som avses i detta ställningstagande.

Mer information

Närmare upplysningar i anslutning till ställningstagandet lämnas av ledande matematiker Jari Niittuinperä, telefon 010 831 5517, och marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557, samt per e-post fornamn.efternamn(at)fiva.fi.

Distribution 

Livförsäkringsbolagen (inhemska och utländska bolag som bedriver verksamhet i Finland)

Till kännedom 

Justitieministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Finansbranschens centralförbund
Försäkrings- och finansrådgivningen