Tolkning 26.1.2016 – 1/2017

Tidpunkter som ska tillämpas vid beräkningen av skadeförsäkringsbolags utjämningsbelopp

​FIVA 1/01.02/2017

Tolkning

Enligt Finansinspektionens tolkning

 1. Om det i bolagets beräkningsgrunder har fastställts öknings- och minskningsskadekvoter som tillämpas då utjämningsbeloppet vid utgången av föregående år överskrider målbeloppet, används de aktuella parametrarna då utjämningsbeloppet vid utgången av föregående år ligger mellan granskningstidpunktens målbelopp och maximibelopp eller då det är lika stor som granskningstidpunktens maximibelopp.
 2. Om det för bolaget har fastställts beräkningsgrunder enligt vilka det inte krediteras någon ränta på utjämningsbeloppet då utjämningsbeloppet överskrider målbeloppet, krediteras ingen ränta då utjämningsbeloppet vid utgången av föregående år överskrider granskningstidpunktens målbelopp.
 3. Den ränta som krediteras på utjämningsbeloppet är den mindre av följande:
  - 1,5 procent
  -  i 5 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av utjämningsbeloppet (357/2015) avsedd riskfri ränta vid utgången av föregående år.

Som ränta som ska krediteras utjämningsbeloppet t.ex. i bokslut 31.12.2016 används den ränta som EIOPA har publicerad för värdedagen 31.12.2015.
Med granskningstidpunkt avses beräkningsperiodens sista dag.

Motiveringar

 1. I jämförelsen används granskningstidpunktens målbelopp, eftersom ett målbelopp som beräknats vid en annan tidpunkt kunde ge en felaktig bild av hur kraftigt utjämningsbeloppet behöver utökas.
 2. I fråga om kreditering av ränta tillämpas en jämförelse som fastställts på samma sätt som i samband med användningen av öknings- och minskningsskadekvoter (tolkning 1).
 3. Enligt motiveringarna till lagen "...  är förräntningen obligatorisk, eftersom den stöder utjämningsbeloppets realvärde och tillgångar som motsvarar utjämningsbeloppet ger motsvarande avkastning om de investeras" och "... bolagen ska (inte) åläggas orimliga krav i fråga om kreditering av ränta på utjämningsbeloppet, utan motsvarande avkastning uppnås sannolikt genom måttlig risktagning".

Uppnående av motsvarande avkastning genom måttlig risktagning på de tillgångar som täcker utjämningsbeloppet i slutet av föregående år är möjligt då man som avkastningsnivå använder räntenivån i slutet av föregående år.

Tillämpningsområde

Tolkningen tillämpas på beräkningen av ett skadeförsäkringsbolags utjämningsbelopp i de fall då beräkningen görs enligt 1 § eller 7 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av skadeförsäkrings-bolags utjämningsbelopp (357/2015).

I specialsituationer, t.ex. i samband med omstruktureringar, fastställs nödvändiga beräkningsprinciper i beräkningsgrunderna för utjämningsbeloppet.

Tillämpliga lagrum

 • Försäkringsbolagslagen (521/2008) 9 kap. 5 c §.
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av skadeförsäkringsbolags utjämningsbelopp (357/2016) 3 § 1 mom. och 5 §.

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av ledande matematiker Pirkko Welin-Siikaluoma, telefon 010 831 5533, eller e-post pirkko.welin-siikaluoma(at)finanssivalvonta.fi.