Pressmeddelande 30.9.2014

Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 2/2014: Läget i finanssektorn i Finland gott men omvärldsriskerna fortsätter att öka

Siffrorna för slutet av juni 2014, som i dag publiceras av Finansinspektionen, visar att de finländska bank- och försäkringssektorerna är välkapitaliserade överlag. Lönsamheten för sektorerna har stigit något under första halvåret.

– Bankerna och försäkringsbolagen måste dock förbereda sig för de negativa konsekvenserna av ett svagt konjunkturläge, säger direktör Anneli Tuominen. – Företagen under tillsyn måste också vara beredda på sjunkande aktiekurser och även snabbt stigande riskpremier på masskuldebrev*. I detta läge accentueras betydelsen av tillräckliga kapitalbuffertar och en kvalitativ, proaktiv riskhantering.

Kapitaltäckningen i banksektorn fortsatt stark

Banksektorns lönsamhet förbättrades trots det svaga konjunkturläget. Räntenettot har sakta fortsatt att återhämta sig och provisionsintäkterna har också ökat. Nedskrivningsförlusterna, som minskat under en lång tid, har börjat öka men ligger kvar på en låg nivå.

Den totala kapitaltäckningsgraden för de finländska bankerna var 15,3 % vid slutet av juni 2014 (mot 16,0 % vid slutet av 2013). Det s.k. kärnprimärkapitalet (Common Equity Tier 1) uppgick till 14,1 % i genomsnitt (mot 14,8 % vid slutet av 2013).  På grund av ändringar i kapitaltäckningsreglerna för banker som infördes vid början av 2014 är kapitaltäckningstalen inte fullt ut jämförbara med tidigare siffror. Solvensställningen för finans- och försäkringskonglomerat låg oförändrad på 1,9.

Riskhanteringsförmågan i arbetspensionssektorn god, risknivåerna höga

Solvensnivån för sektorn steg till 30,5 % vid slutet av juni 2014 (från 28,4 % vid slutet av 2013). Den riskbaserade solvensställningen stärktes något och låg på 2,2 (mot 2,1 vid slutet av 2013). Den starkare solvensen förklaras av att avkastningen på placeringarna har legat över avkastningskravet på ansvarsskulden. Arbetspensionsanstalternas riskhanteringsförmåga är i genomsnitt god och riskspridningen tillfredsställande, men risknivåerna är höga. De svaga framtidsutsikterna för den finländska reala ekonomin i förening med osäkerhetsfaktorerna på investeringsmarknaden ökar omvärldsriskerna.

Livförsäkringssektorn uppvisar god – och skadeförsäkringssektorn stark – solvens

Den riskbaserade solvensställningen för livförsäkringsbolag låg oförändrad på 3,7. Livförsäkringssektorns verksamhetskapital ökade och var 5,9 gånger så stort som det lagstadgade minimibeloppet (5,2 vid slutet av 2013 ).  De tillgångar som utgör täckning för fondanknutna försäkringar var för första gången större än bolagens investeringar för egen räkning.

Den riskbaserade solvensställningen för skadeförsäkringssektorn var 2,5 (mot 2,3 vid slutet av 2013), som var det högsta talet sedan början av 2009. Solvensställningen stärktes likaså till 4,5 (från 4,2 vid slutet av 2013 ). Det försäkringstekniska bidragets andel av bolagens totala resultat har stigit jämfört med avkastningen på placeringarna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • direktör Anneli Tuominen, telefon 010 831 53 00
  • biträdande direktör Marja Nykänen, telefon  010 831 52 47
  • avdelningschef Jyri Helenius, telefon 010 831 53 12

Bilaga  

Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 2/2014 (på finska)

Pressmeddelandet har korrigerats 30.9.2014: *räntor > masskuldebrev