Pressmeddelande 3.12.2014

Kapitaltäckning och solvens i bank- och försäkringssektorerna 30.9.2014 och stresstester: Finanssektorn är kapitalstark, men stresstesterna lyfte fram behovet att förbereda sig för det kommande regelverket för liv- och skadeförsäkringssektorn

Enligt de uppgifter som Finansinspektionen i dag ger ut om läget vid slutet av september är kapitaltäckningen och solvensen i bank- och försäkringssektorerna fortsatt goda. Enligt utförda stresstester skulle banksektorn och arbetspensionsförsäkringsbolagen i Finland överlag klara en plötslig konjunkturnedgång i omvärlden. Solvensreformen inom liv- och skadeförsäkringssektorn förutsätter emellertid åtgärder av bolagen.

Banksektorns kapitaltäckning fortsatt god

Banksektorns kärnprimärkapitalrelation (CET1) stärktes något under tredje kvartalet och var vid slutet av september 14,3 % (30.6.2014: 14,1 %). Den totala kapitalrelationen steg till 16,0 % (30.6.2014: 15,3 %).

De riskvägda posterna var oförändrade och den starkare kapitaltäckningen kan tillskrivas den ökade kapitalbasen. Ökningen av primärkapitalet med 0,9 miljarder euro bygger på ackumulerade vinstmedel och anskaffning av nytt kapital. Största delen (90 %) av kapitalbasen utgörs av kärnkapital. Bankerna uppfyller redan nu de strängare kapitaltäckningskrav som införs vid början av 2015 och som höjer kravet på bankernas kärnprimärkapitalrelation till 7,0 %.

Finans- och försäkringskonglomeratens aggregerade kapitaltäckningsgrad låg kvar på 1,9.

Den balanserade solvensutvecklingen inom arbetspensionssektorn fortsatte, solvensen inom liv- och skadeförsäkringssektorerna alltjämt god

Solvensnivån inom arbetspensionssektorn fortsatte att öka under tredje kvartalet medan den riskbaserade solvensställningen förblev oförändrad (2,2). Arbetspensionsanstalternas solvensnivå vid slutet av september var 31,1 % (30.6.2014: 30,5 %). Arbetspensionsanstalternas genomsnittliga risktäckningskapacitet kan anses stark. Risknivån har dock fortsatt att öka något, eftersom hedgefondernas och aktiernas andel av placeringarna ökade. Den genomsnittliga avkastningen på placeringarna i januari–september var 5,6 %.

Solvensställningen inom livförsäkringssektorn var fortsatt god under tredje kvartalet 2014. Den riskbaserade solvensställningen låg kvar på samma nivå (3,7). Verksamhetskapitalet steg till en sexfaldig nivå jämfört med det lagstadgade minimikravet (30.6.2014: 5,9). Den genomsnittliga avkastningsprocenten på placeringarna under januari–september var 5.9.

Solvensen inom skadeförsäkringssektorn var alltjämt stark under tredje kvartalet och solvensställningen inom sektorn låg på samma nivå som vid slutet av juni (4,5). Den riskbaserade solvensställningen låg också kvar på samma nivå som vid slutet av juni (2,5). Den genomsnittliga avkastningen på placeringarna i januari–september uppgick till 3,8 %.

Banksektorn skulle klara en konjunkturnedgång i omvärlden

Enligt de europeiska och nationella stresstesterna skulle den finländska banksektorn klara en plötslig konjunkturnedgång i omvärlden. Bankernas nedskrivningar skulle öka i resultaten och hela sektorns kärnprimärkapitalrelation (CET1) skulle 2016 sjunka till 11,6 % i det svaga scenariot. Kapitalbasöverskottet i finans- och försäkringskonglomerat skulle krympa, men konglomeraten skulle klara det svaga scenariot.

Arbetspensionsförsäkringsbolagens placeringsverksamhet förlustbringande i stresscenariot

Överlag skulle solvensen i arbetspensionsförsäkringsbolagen klara effekterna av en svag omvärld. I scenariot var avkastningarna på arbetspensionsförsäkringsbolagens placeringar negativa och fick solvensnivåerna i enskilda bolag att sjunka avsevärt. En utveckling enligt stresstestet skulle för många arbetspensionsförsäkringsbolag skapa ett behov att omvärdera placeringsstrategin för att säkerställa en tillräcklig solvens.

Nytt regelverk skapar förändringstryck i liv- och skadeförsäkringssektorn

De nya regelverket förutsätter att vissa bolag vidtar åtgärder för att uppfylla solvenskraven. I stresstestet förenas regelreformen med inverkan av det ogynnsamma konjunkturscenariot, vilket ökar antalet bolag som måste vidta motsvarande åtgärder.

I stresstestet av liv- och skadeförsäkringssektorn testades bolagens risktolerans enligt det solvensregelverk som träder i kraft vid början av 2016. Vid bedömningen av resultaten måste beaktas att bolagens förberedelser för det nya regelverket ännu inte slutförts.

– Inom försäkringssektorn hänger de största sårbarheterna ihop med en snabb, ogynnsam utveckling av aktie- och räntemarknaderna i förening med en synnerligen låg räntenivå. För banksektorn är den svaga utvecklingen av realekonomin en särskild utmaning, konstaterar direktör Anneli Tuominen. – För att skapa beredskap för regelreformerna och för riskerna i en svagare omvärld med större utmaningar måste åtgärder som stärker solvensen vidtas särskilt inom liv- och skadeförsäkringssektorn. Också tillsynen bör fokusera på att säkerställa att dessa åtgärder är tillräckliga.

Effekter av stresscenariernas slutresultat på kapitaltäckningen och solvensen

Liv- och skadeförsäkringsbolag totalt:
Solvenskapitalprocent i olika scenarier
Marknadscenario 1 ("Aktiestress")    66,4 %
Marknadscenario 2 ("Företagslånestress")  111,4 %
Lågräntescenario  120,0 %
Scenario med avvikande räntekurva    129,7 %

 

Källa: Finansinspektionen   Utfall 
31.12.2013
Banksektorn:
Kärnprimärkapital, CET1-%
i det svaga scenariot 2016

11,6 %
 
14,8 %
Konglomerat:
kapitalbas i relation till kapitalbasens minimibelopp i det svaga scenariot 2016


1,19


1,99
Arbetspensionsförsäkringsbolag:
Riskbaserad solvensställning (solvenskapital/solvensgräns)
 
1,2

2,2
  • För liv- och skadeförsäkringsbolagen har scenarierna i EIOPAs stresstest använts och för bankerna och finanskonglomeraten scenarierna i EBA/ECB-stresstestet. För arbetspensionsförsäkringsbolagen har ett eget scenario tagits fram som speglar läget 30.6.2014.
  • Resultaten för liv- och skadeförsäkringsbolagen inbegriper alla bolag, dvs. både de bolag som rapporterar till EIOPA och de bolag som deltagit i det nationella stresstestet.
  • Banksektorn omfattar förutom de banker som deltagit i ECB/EBA-stresstestet också den övriga finländska banksektorn.
  • Vad beträffar konglomeraten påverkas kapitalkravet för bankverksamheten under 2014-2016 av förändringen i bankernas kapitalkrav.
  • Gränsvärden enligt regelverket för redovisade solvens- och kapitaltäckningstal: liv- och skadeförsäkringsbolagens solvenskapitalkrav: 100 %, bankernas kärnprimärkapitalrelation: 7 % (från början av 2015), finanskonglomeratens kapitaltäckningsgrad: 1, arbetspensionsförsäkringsbolagens riskbaserade solvensställning: 1.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Direktör Anneli Tuominen, telefon 010 831 53 00
  • Avdelningschef Jyri Helenius, telefon 010 831 53 12

Se även

Det motsvarande pressmeddelandet på finska publicerades den 30 November.