Pressmeddelande 4.6.2015

Kapitaltäckning och solvens i bank- och försäkringssektorerna 31.3.2015: Kapitaltäckningen och solvensen har stärkts ytterligare

Enligt de uppgifter som Finansinspektionen i dag ger ut om läget i slutet av mars är kapitaltäckningen och solvensen i bank- och försäkringssektorerna i Finland goda.

Solvens II, som gäller liv- och skadeförsäkring, träder i kraft i början av 2016 och höjer i medeltal solvenskraven. För att uppfylla de nya kraven i en omvärld med låg räntenivå kan det krävas anpassningsåtgärder av framför allt livförsäkringsbolagen. Övergångsbestämmelser och justerings åtgärder säkerställer för sin del en smidig övergång till den nya regleringen. En del av dessa förutsätter tillstånd av Finansinspektionen medan en del kan genomföras genom bolagens egna beslut.

– Alla aktörer i finanssektorn måste fortfarande förbereda sig på att marknaden är osäker, påpekar direktör Anneli Tuominen. – I framtiden är det inte möjligt att uppnå sådan avkastning på placeringarna som vi nu sett framför allt i försäkringssektorn utan att risknivån stiger avsevärt. Större risktagning förutsätter i sin tur tillräckliga solvensbuffertar.

Banksektorns kapitaltäckning stark

Banksektorns totala kapitalrelation steg till 18,0 procent (31.12.2014: 17,3 %). Kärnprimärkapitalrelationen förbättrades i början av året och var i slutet av mars 16,6 % (31.12.2014: 15,8 %).

Kapitaltäckningsgraden har förbättrats eftersom bankerna har skaffat nytt kapital. Dessutom har mängden riskvägda tillgångar minskat eftersom interna modeller används i större utsträckning.

Finans- och försäkringskonglomeratens kapitaltäckningsgrad var i slutet av mars 1,9 (31.12.2014: 2,0). Kapitalbaskravet ökade på grund av det förändrade räknesättet, och detta syntes som en lätt försämring av relationstalet.

Arbetspensionssektorns solvens stärktes

Solvensnivån inom arbetspensionssektorn stärktes ytterligare tack vare den hög avkastningen på placeringarna och var 34,9 % (31.12.2014: 30,3 %). Sektorns riskbaserade solvensställning steg till 2,5 (31.12.2014: 2,1), eftersom de stora aktörerna sänkte risknivåerna för sina placeringsportföljer.

Under årets första kvartal var sektorns genomsnittliga avkastning på placeringarna 5,9 %. Detta berodde på att avkastningen på framför allt aktieplaceringarna ökade med i medeltal 12,2 %.

Livförsäkringssektorns solvens enligt Solvens I förblev på god nivå

Den riskbaserade solvensställningen förblev nästan oförändrad, 3,8 (31.12.2014: 3,9). Verksamhetskapitalets tillväxt höjde sektorns solvensställning till 5,8 (31.12.2014: 5,1).

Avkastningen på placeringarna i januari-mars var 3,5 % och översteg sektorns genomsnittliga avkastningskrav på ansvarsskulden, som var 2,4 %.

Skadeförsäkringssektorns solvens stärktes tack vare avkastningen på placeringarna

Solvensställningen inom skadeförsäkringssektorn ökade till 4,9 (31.12.2014: 4,5), dvs. solvensens enligt Solvens I förblev stark. Den riskbaserade solvensställningen var 2,8 (31.12.2014: 2,7). Avkastningen på placeringarna var 3 % från början av året. Aktierna avkastade 11,8 % och ränteplaceringarna 1,3 %.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Anneli Tuominen, direktör, telefon 010 831 5300
  • Marja Nykänen, biträdande direktör, telefon 010 831 5247

Tabellbilaga

Kapitaltäckning och solvens i bank- och försäkringssektorerna 31.3.2015 (på finska)