Pressmeddelande 14.6.2016

Makrotillsynsbeslut: Lägsta gräns för riskvikterna för bostadslån, det kontracykliska buffertkravet förblir noll

​Finansinspektionens direktion har tagit ställning till frågor gällande makrotillsynen i enlighet med den kvartalstidtabell som lagen fastställer. Makrotillsynsverktygen tillämpas på följande sätt:

  • det ställs inget kontracykliskt buffertkrav
  • åtgärder vidtas för att introducera en lägsta gräns på 10 procent för den genomsnittliga riskvikten för bostadslån i banker som tillämpar interna modeller. Gränsen träder ikraft senast den 1 juli 2017
  • buffertkraven för systemviktiga kreditinstitut förblir oförändrade.

Möjligheten att ställa kontracykliskt buffertkrav enligt 10 kap. 4 § i kreditinstitutslagen utnyttjas inte och kravet är således alltjämt 0,0 %. Motiveringen är att de cykliska riskerna i det finansiella systemet har i sin helhet förblivit oförändrade. Det huvudsakliga riskmåttet, dvs. trendavvikelsen avseende kreditstocken och BNP, har minskat.

− Hushållens fortsatt växande skuldsättning när det ekonomiska läget är svagt ökar riskerna. Ett sätt att förbereda sig på detta är att säkerställa att riskvikterna för bostadslån avspeglar den ökade risken, och därför är det motiverat att ange en lägsta gräns för riskvikterna, säger Pentti Hakkarainen, ordförande för Finansinspektionens direktion. – Riskvikterna baserade på metoden med interna modeller är låga i Finland internationellt sätt, och modellernas riskvikter varierar avsevärt även mellan de enskilda kreditinstituten.

När gränsen angetts har man beaktat multiplikatoreffekten, som i en krissituation förstärker de ekonomiska störningarna på bostads- och bostadslånemarknaden, samt övriga systemrisker i anslutning till bostadskrediter och hushållens skuldsättning.

Det primära tillvägagångssättet för att fastställa en lägsta gräns för bostadskreditportföljen är att tillämpa artikel 458 i kapitalkravsförordningen. Tillämpningen av artikel 458 baserar sig på en EU-beslutsprocess där ministerrådet kan motsätta sig beslutet på förslag av kommissionen. Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) avger yttranden om saken till kommissionen. Finansinspektionen för diskussioner om saken med EU-myndigheterna innan Finansinspektionens direktion fattar det slutliga beslutet om tillämpning av artikel 458.

Buffertkraven för systemviktiga kreditinstitut (de s.k. O-SII-buffertarna) förblir oförändrade i enlighet med det beslut som offentliggjordes den 6 juli 2015. De är 2,0 % för Nordea Bank Finland Abp och OP-gruppen samt 0,5 % för Danske Bank Abp och Kommunfinans.

Finansinspektionens direktion fattade sitt beslut på framställning av Finansinspektionens direktör efter att ha hört Finlands Bank, finansministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet. I enlighet med regleringen om euroområdets gemensamma banktillsyn föregicks beslutet av samråd med Europeiska centralbanken.

Närmare upplysningar lämnas av

Pentti Hakkarainen, ordförande för Finansinspektionens direktion, telefon 010 831 2002

Bilagor

Se också