Pressmeddelande 16.12.2016

Läget i liv- och skadeförsäkringssektorerna i Finland 30.9.2016: God solvens, inga överraskningar i stresstestresultaten

Liv- och skadeförsäkringssektorerna har en god solvens. Solvensgraden för livförsäkringssektorn låg på 173 % och för skadeförsäkringssektorn på 226 %. Totalt 93 % av kapitalbasen för livförsäkringsbolag bestod av kapital av högsta kvalitet, medan motsvarande procenttal för skadeförsäkringsbolag var 98 %. 

Solvensgraden ska ligga över 100 %, men i praktiken förutsätter bolagets bedömning av det totala solvensbehovet att bolagets mål fastställs till över 100 %.

Avkastningen på placeringarna från årets början var 5,2 % i livförsäkringssektorn och 3,8 % i skadeförsäkringssektorn. Återinvesteringsrisken fortsätter dock att öka då högavkastande obligationer förfaller till betalning.

Den dämpade ekonomiska tillväxten och osäkerheterna i omvärlden försämrade livförsäkringsbolagens premieinkomst, som sjönk med 32 % från motsvarande tid föregående år. Också i skadeförsäkringssektorn har ökningen av premieinkomsten stannat av. Totalkostnadsprocenten för skadeförsäkringen låg däremot på en rekordgod nivå.

På grund av övergången till en marknadsmässig och riskbaserad beräkningsmetod i enlighet med Solvens II är solvenstalen för sektorerna inte jämförbara med fjolårstalen.

Tillgångarna större än skulderna för alla bolag också i stresscenariot

Finansinspektionen utvidgade Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPAs stresstest till ett nationellt stresstest av samtliga finländska liv- och skadeförsäkringsbolag som omfattas av Solvens II-regelverket. Genom stresstestet analyserades bolagets sårbarhet i ett scenario med långvariga låga räntor samt vid sjunkande räntor och tillgångsvärden (s.k. Double Hit).

Resultaten bjöd inte på några överraskningsfaktorer som påverkar bolagens risktolerans. Framför allt för livförsäkringsbolagen visade sig scenariot med långvariga låga räntor vara tuffare än Double Hit. I samtliga bolag var tillgångarna större än skulderna också efter stresscenariot.

– Försäkringsbolagen bör i sina egna risk- och solvensbedömningar fästa större uppmärksamhet både vid affärsmodellernas hållbarhet och utmaningarna från omvärlden, säger direktör Anneli Tuominen.

EIOPA publicerade resultaten av sitt eget test av europeiska försäkringsbolag den 15 december 2016.

Läs EIOPAs pressmeddelande (pdf)

Upplysningar:

Direktör Anneli Tuominen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 050 385 51 54 (vardagar 9–16).

Bilaga

Liv- och skadeförsäkringsbolagens solvens (excel, på finska)