Pressmeddelande 17.12.2018

Den finländska försäkringssektorn behåller sin solvens trots att investeringsmarknaden försvagas

Finansinspektionen utvidgade Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPAs stresstest nationellt till att omfatta tre försäkringsgrupper och fem arbetspensionsförsäkringsbolag. Bolagen beräknade hur EIOPAs två riskscenarier påverkar deras solvens.

– Både försäkringsgruppernas och arbetspensionsförsäkringsbolagens solvens skulle väl motstå konsekvenserna av en synnerligen snabb försämring av investeringsomgivningen, konstaterar avdelningschef Samu Kurri gällande Finansinspektionens stresstester av försäkringssektorn.

Resultaten överensstämmer i stor utsträckning med vad som väntades. Marknadsscenarierna hade en försämrande inverkan på bolagens solvens och på värdet av deras placeringstillgångar (aktie-, ränte-, fastighets- och övriga placeringar).

När det gäller försäkringsgrupperna sjönk solvensgraden hos samtliga tre försäkringsgrupper i bägge marknadsscenarierna. Det scenario som beskriver en sänkning av den allmänna räntenivån (avkastningskurvan) hade större negativ inverkan på solvensgraden.

För arbetspensionsförsäkringsbolagen hade det andra scenariot, som beskriver en höjning av den allmänna räntenivån (avkastningskurvan) negativare effekter. Värdet på arbetspensionsförsäkringsbolagens placeringstillgångar sjönk avsevärt i detta scenario, vilket försämrade bolagens solvens.  I scenarierna orsakade stresstestet av aktieplaceringarna de största förlusterna. Som helhet granskat översteg arbetspensionsförsäkringsbolagens solvenskapital dock fortfarande minimikapitalkravet.

Närmare upplysningar lämnas av

Samu Kurri, avdelningschef. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030 vardagar kl. 9–16.

Bilaga

De försäkringsgrupper och arbetspensionsförsäkringsbolag som deltog i Finansinspektionens nationellt utvidgade stresstest

Försäkringsgrupper:

  • Fenniakoncernen
  • LokalTapiola-gruppen
  • OP Gruppens försäkringsgrupp

Arbetspensionsförsäkringsbolag:

  • Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
  • Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia
  • Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
  • Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
  • Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma