Pressmeddelande 19.9.2018

Finansiell ställning och risker i företag under tillsyn 30.6.2018: Finanssektorn i Finland kapitalstark – men beredskap för plötsliga förändringar krävs

Uppgifterna för slutet av juni 2018, som i dag publiceras av Finansinspektionen, visar att finanssektorn i Finland fortfarande är välkapitaliserad, trots svagare lönsamhet och blygsamma placeringsintäkter. Aktörerna inom finanssektorn bör dock skapa beredskap för de risker som kan följa av eventuella plötsliga förändringar i verksamhetsmiljön.Historiskt sett är den allmänna räntenivån fortfarande på en exceptionellt låg nivå och situationen förväntas sakta normaliseras, men även en sämre utveckling är möjlig.

En plötslig och kraftig korrigering av räntorna på den globala finansmarknaden skulle också få negativa konsekvenser för de finansiella aktörerna i Finland. Detta kunde utlösas exempelvis av spänningar i de globala handelsförbindelserna eller en svag utveckling i tillväxtekonomierna. Det skulle bromsa upp tillväxten i affärsvolymerna, och en eventuell nedåtgående spiral i den reala ekonomin skulle återspeglas på samtliga aktörer i den finansiella sektorn.

Den finansiella sektorns lönsamhet och kapitaltäckning har blivit allt mer beroende av utvecklingen på bostadsmarknaden och marknaden för kommersiella fastigheter. I bankernas utlåning har andelen lån med fastighetssäkerhet stigit från 35 % till 43 % på tre år. Även försäkringsbolagen har betydliga fastighetsplaceringar.

− Hushållens höga skuldsättning, bostads- och fastighetslånens höga andel av kreditinstitutens utlåning och den stora betydelsen av säkerställda obligationer skulle fördjupa konsekvenserna av en eventuell kris på bostadsmarknaden för den finansiella sektorn. Det skulle sannolikt få påtagliga indirekta negativa följder, framhåller Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Också klimatförändringen och hållbarhetskraven kommer att få allt konkretare konsekvenser för den finansiella sektorn, framför allt för försäkringsbolagens verksamhet, omvärld och reglering. De globala kostnaderna för naturkatastrofer var rekordhöga 2017. 

Banksektorns kapitaltäckning bland de starkaste i EU

Minskade intäkter och ökade kostnader för utvecklingsprojekt ledde till en svag resultatutveckling för den finländska banksektorn under första halvåret 2018. Utvecklingsprojektens initialkostnader, osäkerheten om nivån på den väntade avkastningen eller kostnadsbesparingarna och den svaga utvecklingen av nya intäktskällor har medfört risker för lönsamhetsutvecklingen i banksektorn.

De största strukturella sårbarheterna i banksektorn var sektorns koncentration, hushållens höga skuldsättning, den kraftiga kopplingen mellan utlåningen och fastighetsmarknaden och marknadsfinansieringens höga andel av bankernas upplåning. Dessa risker ligger kvar på en hög nivå.

Kapitaltäckningen i banksektorn har dock varit fortsatt stabil och den är bland de starkaste i EU-området. Kostnadseffektiviteten är alltjämt god och de oreglerade fordringarna låga jämfört med andra EU-länder. Systemriskbuffertkraven och bankernas stora frivilliga kapitalbuffertar ökar banksektorns störningstolerans även för oväntade risker som härrör från förändringar i omvärlden.

Livförsäkringsbolagen har fortsatt god solvens trots marknadsutmaningar

Utmaningarna inom livförsäkringssektorn har haft samband med skärpta skatteförmåner för fondanknutna försäkringar och den låga räntenivån. Trots det stärktes sektorns solvens under första halvåret och överskred tydligt solvenskraven. Intäkterna av placeringsverksamheten krympte jämfört med de senaste åren.

Premieinkomsterna sinar eftersom nyförsäljningen inte har lyckats uppväga bortfallet av premieinkomster av det gamla försäkringsbeståndet. Som helhet sett var rörelseresultatet för sektorn dock fortsättningsvis positivt.

God solvens men svagare lönsamhet i skadeförsäkringssektorn

Solvensutvecklingen inom skadeförsäkringssektorn var stabil trots förändringarna i bolagens omvärld. Den positiva vändningen i Finlands ekonomi återspeglades i premieinkomsten, som visade en svag uppgång för första gången sedan 2015. Tillväxten avspeglades framför allt i försäljningen av företagsförsäkringar, medan priskonkurrensen försvagade premieinkomsten av fordonsförsäkringar.

Sektorns solvens stärktes, men de minskade intäkterna av placeringsverksamheten i kombination med den svagare lönsamheten för försäkringsverksamheten bromsade upp kapitalbasökningen. En ogynnsam utveckling av skadeanspråken försvagade försäkringsverksamhetens lönsamhet. 

God solvens i arbetspensionssektorn trots minskade placeringsintäkter under första halvåret

Arbetspensionsanstalternas solvens låg på en god nivå men försvagades när intäkterna av placeringsverksamheten inte nådde upp till avkastningskravet på grund av den svaga avkastningen på statsobligationer och framför allt på räntemarknaden i tillväxtekonomierna. Tack vare aktieavkastningen var placeringsintäkterna dock positiva.

Under första halvåret ökade arbetspensionsanstalterna sitt innehav av europeiska och särskilt finländska aktier och sänkte aktievikten för resten av världen. Arbetspensionsanstalternas fondinvesteringar riktade sig till övervägande del till Förenta Staterna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • direktör Anneli Tuominen
  • biträdande direktör Jyri Helenius
  • avdelningschef Samu Kurri

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Artiklar

Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 2/2018 (Digitalt arkiv Helda, på finska)