Pressmeddelande 5.12.2018

Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 30.9.2018: Finanssektorn i Finland är fortsatt stark – Nordeas byte av säte kommer att försvaga banksektorns kapitaltäckning

Siffrorna för tredje kvartalet 2018 visar att den finansiella sektorn i Finland fortfarande är välkapitaliserad. Arbetspensions-, liv- och skadeförsäkringssektorernas solvens stärktes jämfört med föregående kvartal, medan banksektorns kapitaltäckning förblev oförändrad. Den finländska banksektorns kapitaltäckningsgrad beräknas dock bli betydligt svagare under fjärde kvartalet på grund av att Nordea flyttade sätet till Finland. Den finländska banksektorns kapitaltäckning beräknas trots det fortfarande tydligt överstiga genomsnittet för EU-området.

Banksektorns kapitaltäckning alltjämt bland de starkaste i EU

Under tredje kvartalet 2018 var den inhemska banksektorns kapitaltäckning fortsatt stark och bland de starkaste i EU. Kärnprimärkapitalrelationen och den totala kapitalrelationen för banksektorn var nästan oförändrade jämfört med föregående kvartal, men alltjämt ca 0,6 procentenheter lägre än vid utgången av 2017. De lägre kapitaltäckningsgraderna under 2018 förklaras framför allt av den ökade utlåningen till icke-finansiella företag och det riskviktsgolv på 15 % för bostadslån som infördes vid ingången av 2018.

Kapitalrelationerna för den finländska banksektorn beräknas dock minska betydligt under fjärde kvartalet 2018 på grund av Nordeas byte av säte. Den beräknade framtida minskningen är en följd av de riskviktsgolv som Europeiska centralbanken har fastställt för Nordea. De förändrade kapitalrelationerna förklaras av att metoderna för beräkning av riskviktsgolvet är olika mellan ECB och Sverige: i Sverige har riksviktsgolven genomförts genom en ökning av kapitalbuffertarna enligt pelare 2, medan riskviktsgolven i ECB:s tillsyn direkt påverkar de riskvägda exponeringsbelopp som används i kapitaltäckningsanalysen (pelare 1) och därmed kapitalrelationen.

Trots den förväntade minskningen av kapitalrelationerna beräknas kapitaltäckningen i den finländska banksektorn fortsättningsvis ligga klart över genomsnittet för EU-området också under fjärde kvartalet.

Högre solvensgrad i arbetspensionssektorn

Arbetspensionsanstalternas goda solvens stärktes ytterligare något jämfört med föregående kvartal tack vare att placeringsintäkterna* överskred avkastningskravet, men solvensen ligger trots det fortfarande kvar på en lägre nivå än vid slutet av 2017. Samtidigt sjönk solvensgränsen något till följd av att solvenskapitalkravet för kreditrisker minskade betydligt från föregående kvartal. Solvensställningen förbättrades jämfört med föregående kvartal tack vare starkare solvens och lägre solvensgräns.

Pensionsanstalternas placeringar gav en avkastning* på 2,9 %, varav aktier stod för den största delen. Under det innevarande året har aktier varit den investeringskategori som gett pensionsanstalterna den högsta avkastningen, 5,7 %, medan avkastningen på investeringar i räntebärande instrument varit svagast med –0,3 %. Allokeringen mellan de viktigaste investeringskategorierna har inte förändrats betydligt. Aktier är fortfarande den största investeringskategorin med en vikt på 43 % och räntebärande instrument näststörst med 35 %.

Livförsäkringssektorns solvens förbättrades trots ett kärvt marknadsläge

Livförsäkringsbolagens solvens förbättrades något både från föregående kvartal och från 2017 trots det kärva marknadsläget. Den negativa stämningen på investeringsmarknaden har påverkat nettoförsäljningen inom kapitalförvaltningen, men tack vare uppgången på aktiemarknaden under tredje kvartalet ökade den totala avkastningen* på investeringarna till 1,5 %.

Livförsäkringsbolagens kapitalbas minskade visserligen, men också solvenskapitalkravet sjönk och därmed även de totala riskerna något. Livförsäkringsbolagens totala kapitalbas enligt Solvens II-kraven bestod nästan helt och hållet av Tier 1-kapital av högsta kvalitet. Tillgångarna är likvida och täcker vid behov samtliga försäkringsersättningar. Skadeförsäkringssektorns solvens stärktes tack vare en större kapitalbas och lägre risknivå.

Skadeförsäkringssektorns solvens stärktes från föregående kvartal men också jämfört med slutet av 2017. Man bör dock lägga märke till att solvensen oftast är starkast i slutet av september, eftersom räkenskapsperiodens intäkter syns i kapitalbasen, medan den förslagna vinstutdelningen inte ännu gör det.

Skadeförsäkringssektorns solvens stärktes under tredje kvartalet både tack vare en ökning avkapitalbasen och en minskning av risknivån genom ränteskydd och återförsäkring. Kapitalbasen växte tack vare placeringsintäkter* och intäkter från försäkringsverksamheten, som dock var mindre än i januari–september 2017. Avkastningen på placeringarna från början av 2018 var 2,1 %. Aktieinvesteringar stod för merparten av placeringsintäkterna.

Närmare upplysningar lämnas av

biträdande direktör Jyri Helenius. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16

Bilagor

* I avkastningen syns ännu inte aktieprissänkningarna efter delårsperiodens slut.