Pressmeddelande 5.6.2018

Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 31.3.2018: Finanssektorn i Finland är som helhet fortsättningsvis stark

Siffrorna för slutet av mars 2018, som idag publicerades av Finansinspektionen, visar att den finländska finanssektorn fortfarande är stabil.

– Banksektorn har en stark kapitaltäckning, fastän kapitaltäckningsgraden försvagats något jämfört med situationen i slutet av föregående år. Försvagningen berodde i huvudsak på den lägsta gränsen på 15 procent för den genomsnittliga riskvikten för bostadslån, vilken började tillämpas från ingången av året, konstaterar avdelningschef Samu Kurri

Banksektorns kapitaltäckning är fortsatt stark

Banksektorns kapitalbas minskades då Danske Bank Abp vid årsskiftet fusionerades med sitt danska moderbolag och ändrades till filial. På så sätt är banken inte längre med i siffrorna för den finländska banksektorn. Den jämförbara kapitalbasen ökade emellertid fortsättningsvis under det första kvartalet och dämpade för egen del den minskade kapitaltäckningsgraden.

Finans- och försäkringskonglomeratens kapitaltäckning var fortfarande på god nivå då kapitaltäckningskraven inom banksektorn skärptes något och kraven inom försäkringssektorn mildrades. 

Solvensen inom arbetspensionssektorn är på god nivå

Mätt enligt solvensnivån försvagades arbetspensionsbolagens solvens något från föregående kvartal, men är fortsättningsvis på god nivå. Solvensnivån försvagades något då placeringsintäkterna för kvartalet blev negativa (-0,3 %), vilket de inte varit på länge.

Den riskbaserad solvensställningen var oförändrad då solvensgränsen och solvenskapitalet minskade i samma förhållande. Aktiernas andel av placeringsallokeringen ökade något.

Livförsäkringssektorns solvens var fortsatt god och stärktes från slutet av året

Livförsäkringsbolagens kärnprimärkapitalrelation stärktes både från det föregående kvartalet och från året innan. Solvensen är alltjämt god. Den ökade räntenivån har inverkat positivt på solvensen, eftersom den minskat de försäkringstekniska avsättningarna.

Placeringsintäkterna (-0,3 %) var svagt på minus på grund av den negativa avkastningen på ränteplaceringarna. Bäst avkastade fastighetsplaceringarna. 

God solvens inom skadeförsäkringssektorn, fastän försvagad lönsamhet bromsade upp förstärkningen av den

Skadeförsäkringssektorns solvens var på god nivå och stärktes något jämfört med föregående kvartal. Den sammanräknade kapitalbasen inom sektorn var mer än tvådubbel i förhållande till solvenskapitalkravet. Den ökade kapitalbasen stärkte solvensen. Ökningen av solvensen förblev emellertid svagare än i januari–mars 2017, eftersom det inte inflöt några intäkter av placeringsverksamheten och försäkringsrörelsens lönsamhet var svag. Solvenskapitalkravet ändrades inte i någon betydande grad jämfört med föregående kvartal.

Närmare upplysningar lämnas av

Samu Kurri, avdelningschef, Finansiell analys och operativa risker. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5250, vardagar kl. 9–16. 

Bilagor (Tabeller på svenska och engelska har lagts till den 18 juli 2018.)