Pressmeddelande 28.3.2018

Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen ställer inget kontracykliskt buffertkrav för kreditinstituten

Finansinspektionens direktion har fattat beslut om att inte ställa något kontracykliskt buffertkrav för kreditinstitut, och kravet ligger således kvar på 0 %.
 
Värdet för trendavvikelsen avseende den inhemska privata sektorns kreditstock och BNP, som utgör det primära måttet för det kontracykliska buffertkravet, ger det kontracykliska buffertkravet alltjämt referensvärdet 0 %. Trots vissa tecken på ökade risker tyder de kompletterande riskmåtten dock inte på någon sådan ökning av riskerna i det finansiella systemet som skulle förutsätta en omedelbar höjning av det kontracykliska buffertkravet för att förbättra bankernas motståndskraft mot cykliska risker. Vid bedömningen av behovet att skärpa kravet togs också hänsyn till övriga makrotillsynsverktyg.

Direktionen har också beslutat om godkännande av det systemriskbuffertkrav (på 1 %) som ställts av Eesti Pank. Systemriskbuffertkravet gäller balansposter och åtaganden utanför balansräkningen i Estland för kreditinstitut som auktoriserats i Finland. Kreditinstituten ska uppfylla systemriskbuffertkravet från och med den 1 januari 2019.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Samu Kurri, telefon 09 183 52 47.

Bilagor

Se också

Nyckeltal