Pressmeddelande 23.5.2018

Riskerna i finansieringen under byggnadstiden och bostadsbolagslånen har ökat

Finansinspektionen genomförde i mars–maj 2018 en enkät om kreditinstitutens kriterier för och riskerna i finansieringen under byggnadstiden och i bostadsbolagslånen. Enligt kreditinstitutens generella bedömning är riskerna i finansieringen under byggnadstiden och i lånen till färdigställda bostadsbolag måttliga, även om de har ökat i takt med att bolagslåneandelarna och bostadsinvesterarna har ökat i betydelse, de amorteringsfria perioderna blivit längre och bolånemarknaden differentierats.
 
”På grund av den snabba ökningen i bolagslån är Finansinspektionen oroad över att marknadsvillkoren för dem luckras upp. Vi fokuserar därför vår tillsyn och våra inspektioner mer än tidigare på riskerna i bolagslån och kreditgivningspraxis för dem. Dessutom bedömer vi behovet av eventuella ytterligare åtgärder, såsom en höjning av riskvikterna”, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.
 
Enkäten visar att kreditinstituten i kreditbeslutsprocessen lägger större vikt än tidigare vid bedömningen av bostadsinvesterares innehav och betalningsförmåga. Av institutens svar framgår att investerarnas stora innehav i allmänhet räknas som en negativ faktor i kreditbeslutsprocessen och i regel leder till strängare lånevillkor. Finansinspektionen förutsätter i princip att bostadsbolagets ägarstruktur i regel beaktas i bedömningen av riskerna i bostadsbolagslånen. En begränsning av bostadsinvesterarnas betydande innehav och strängare kreditvillkor än normalt för investerardrivna projekt kan i regel betraktas som ändamålsenlig riskhantering.
 
Enligt enkäten beaktas finansieringsvederlaget i regel som en kostnad som belastar betalningsförmågan när kredithanteringsförmågan hos en kund som ansöker om bostadslån bedöms. Av kreditinstitutens svar framgår att finansieringsvederlaget i allmänhet räknas med till fullt belopp när kundens betalningsutrymme räknas ut, även om kunden beviljats amorteringsfrihet för bolagslånet. Undersökningen visar att en höjning av finansieringsvederlaget till följd av en eventuell uppgång i räntenivån i allmänhet inte räknas med vid bedömning av kundens betalningsförmåga.
 
”I sina inspektioner lägger Finansinspektionen allt större vikt framför allt vid att kontrollera att bostadsbolagslånen korrekt beaktas i stresstestet av kundens betalningsförmåga”, poängterar Tuominen. Finansinspektionen förutsätter att effekten av en eventuell uppgång i räntenivån på finansieringsvederlaget också beaktas i det stresscenario som speglar betalningsförmågan hos en kund som ansöker om bostadslån. Om finansieringsvederlaget lämnas utanför stresstestberäkningarna, underskattas den negativa effekt som en uppgång i räntenivån har på betalningsförmågan, i synnerhet för kunder vars bolagslåneandel är betydande.
 
Observationerna baserar sig på kreditinstitutens enkätsvar och bilagematerial. Tillsynsmöten ordnades inte i samband med undersökningen.

Närmare upplysningar lämnas av

  • avdelningschef Samu Kurri, telefon 09 183 52 47, samu.kurri(at)fiva.fi
  • analytiker Arttu Kiviniemi, telefon 09 183 52 37, arttu.kiviniemi(at)fiva.fi

Bilaga

Sammanfattande rapport: Riskerna i finansieringen under byggnadstiden och i bostadsbolagslånen har ökat – bedömningen av bolånekundernas betalningsförmåga bristfällig i fråga om medräkningen av bolagslån (pdf, på finska)