Pressmeddelande 19.11.2018

Utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster – bättre webb- och mobiltjänster, fortsatt sämre tillgång till andra än digitala tjänster

​Enligt Finansinspektionens utredning tillgodoses kundernas rätt till de grundläggande banktjänster som avses i lagen i regel på ett adekvat sätt i de finska bankerna. Ytterligare insatser behövs dock för att förbättra digitala banktjänsters tillgänglighet och kundernas möjligheter att sköta grundläggande bankärenden utan nätbank.

Det minskade antalet bankkontor för privatkunder och nedskärningarna i kontantservicen har minskat kundernas möjligheter att sköta bankärenden. Samtidigt har dock nätverket av uttagsautomater vuxit och kontantuttag i butiker blivit vanligare. De vanligaste priserna har inte ändrats betydligt, och de största förändringarna gäller prissättningsstrukturen för uttag och insättning via automat.

Digitaliseringen av banktjänster går starkt framåt som ett led i hela samhällets digitalisering. Samtidigt som antalet bankkontor som erbjuder grundläggande banktjänster för privatkunder har fortsatt att minska, har tillgången till mångsidiga webb- och mobiltjänster blivit allt större.

Finansinspektionen följer tjänsternas tillgänglighet 

Tillgången på grundläggande banktjänster är i allt högre grad beroende av kundens förmåga att använda digitala tjänster. Flera banker har aktivt strävat efter att sänka tröskeln för kunder att börja använda webb- och mobiltjänster genom att erbjuda rådgivning och anpassa serviceutbudet till olika användargrupper. Finansinspektionen ser positivt på denna utveckling.

Informationen och rådgivningen om och handledningen i användningen av digitala banktjänster och andra nya tjänster och kanaler ligger dock fortfarande inte på en tillfredsställande nivå i den finska banksektorn som helhet.

– Bankerna måste se till att kunderna också har tillgång till skäligt prissatta och icke-digitala alternativ till de digitala grundläggande banktjänsterna. Genom tillsynsåtgärder bildar vi oss en uppfattning om bankernas praxis och utbudet av grundläggande banktjänster, betonar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Finansinspektionen anser att det fortfarande är viktigt att inlåningsbankerna

  • erbjuder en entydig och enkel tjänstehelhet till skäliga kostnader, som omfattar alternativ till nättjänster, särskilt för kunder som inte klarar av att använda nätbank och betalkort
  • lägger upp en entydig och enkelnätbankstjänst, auditerar nättjänsten med avseende på tillgänglighet och utvecklar nättjänsten i samråd med målgrupperna så att den blir så lättillgänglig som möjligt
  • erbjuder kunderna via olika kanaler stöd i att ta i bruk nättjänster och andra tjänster och när problem uppstår under användningen eller när tjänsterna ändras
  • ser till att kunderna får tillräcklig information om förändringar i tjänsteutbud och särskilt i kontorstjänsterna
  • vid behov handleder kunder i fullmaktsförfaranden.

Finansinspektionen överlämnade sin utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster till riksdagens bankfullmäktige den 15 november 2018. Uppgifterna i utredningen grundade sig i huvudsak på pilotmaterialet från jämförelsewebbplatsen för betalkonton för konsumenter (www.fine.fi/maksutilivertailu/sv) och tillsynsobservationer och respons från kunder, intressentgrupper och företagen under tillsyn.

Utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Jarmo Parkkonen

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon (09) 183 50 30, vardagar kl. 9–16.