Pressmeddelande 11.1.2018

Försäkringsverksamhet kräver koncession – säkerställ med vem du sköter ärenden

Inom försäkringsbranschen och vid sidan av den har det uppstått många nya företag som tillhandahåller riskhanteringstjänster eller tjänster för delning av riskerna. Tjänsteproducenterna tillämpar i omfattande grad webbtjänster och sociala medier i sin marknadsföring och de utövar en aktiv marknadsföring. 

​Verksamhet som fyller kännetecknen på försäkringsverksamhet förutsätter koncession. Noggrannare bestämmelser finns således också i försäkringsbolagslagen. Vissa av tjänsteproducenterna har inte noterat detta. Målet med kravet på koncession och därtill hörande tillsyn är att trygga de försäkrades intressen.

”Försäkringarna utgör en viktig del av riskhanteringen både för privatpersoner och företag. Då en kund skaffar tjänster i syfte att dela risken, är det viktigt att kunden noggrant reder ut hurdan aktör och verksamhet det är fråga om", påminner Kaisa Forsström som är avdelningschef för försäkringstillsynen på Finansinspektionen. 

Tillsynen av tillståndsplikten gagnar försäkringstagaren

Tillsynen avser att säkerställa att den som producerar försäkringstjänster har tillräckliga finansiella verksamhets­förutsättningar för att kunna utbetala utlovade ersättningar och förmåner. Även de andra kraven som gäller bedrivandet av försäkringsverksamhet, såsom t.ex. tjänstetillhandahållarens kompetens samt verksamhetens kontinuitet och hållbarhet, skyddar försäkringstagaren. Det finns också bestämmelser om försäkringsbolagens uppföranderegler; bolagen ska i sin verksamhet bland annat iaktta god försäkringssed samt följa regleringen om försäljning och marknadsföring av försäkringar.

Lagstiftningen innehåller inte någon exakt definition av försäkring eller försäkringsverksamhet. Då Finansinspektionen bedömer tillståndsplikten används som kriterier de allmänna kännetecknen på försäkringsverksamhet, såsom möjligheten för skada, dvs. risk, den försäkrade skadans slumpmässighet, avtalet mellan parterna samt huruvida det skydd som beviljats kunden är avgiftsbelagt. Med tanke på tillsynen är det väsentligt om försäkringsverksamhet bedrivs i samband med att dessa tjänster tillhandahålls. 

Om koncession inte finns?

Om Finansinspektionen i sin tillsyn upptäcker att försäkringsverksamhet bedrivs utan tillstånd, överför det ärendet för polisutredning enligt 29 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen. Finansinspektionen har förra året lämnat utredningsbegäran till polisen i ett fall, där försäkringsverksamhet eventuellt bedrivits utan tillstånd.

Närmare upplysningar lämnas av

byråchef Teija Korpiaho. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.