Pressmeddelande 19.3.2018

Tillsynsobjektens ekonomiska situation och risker 31.12.2017: Den finansiella ställningen inom finanssektorn är fortsatt stabil, men privathushållens ökade skuldsättning ökar riskerna

Finansinspektionen har publicerat resultaten om den finansiella ställningen och riskerna i företagen under tillsyn: I Finland är finanssektorns ställning stabil, även om privathushållens ökade skuldsättning ökar riskerna.

– Uppluckrade villkor för beviljande av konsumtionskrediter, brister i att följa regleringen och privathushållens skuldsättningsgrad, som oavbrutet fortsatt att öka redan i nästan tjugo år, är en oroväckande kombination. Övervakningen av konsumtionskrediter är således ett av Finansinspektionens tyngdpunktsområden innevarande år, konstaterar direktör Anneli Tuominen från Finansinspektionen.

Den inhemska banksektorns kapitaltäckning är stark och klart starkare än den europeiska medelnivån. Bankernas jämförbara resultat förbättrades något från läget i slutet av året innan. I och med Nordeas beslut om flyttet av hemort kommer Finlands banksektor att öka över tredubbelt i förhållande till bruttonationalprodukten.

Ökningen av kostnaderna för utvecklingen av bankernas verksamhet kompenseras av värdepappersrelaterade intäkter, särskilt från kapitalförvaltning och placeringsfonder. Det ökade räntenettot stöddes av en förmånlig kapitalanskaffning. Räntenettot minskade i euro mer än ränteintäkterna.

Kostnaderna fortsatte att öka. Personalkostnaderna var oförändrade, vilket innebär att kostnadsökningen hänförde sig till övriga rörelsekostnader såsom till utvecklingsprojekt och IT-kostnader.

Den inhemska försäkringssektorn är fortsatt stabil

Arbetspensionsanstalternas solvensnivå ökade 2017. Branschen koncentrerades ytterligare då de ömsesidiga pensionsförsäkringsbolagen Ilmarinen och Etera fusionerades. De privata och offentliga pensionstillgångarnas belopp har fortsatt att öka, och är redan nära milstolpen på 200 miljarder euro. Tillgångarna har ökat tack vare goda placeringsavkastningar, fastän pensionsutgifterna har varit större än premieinkomsten.

Liv- och skadeförsäkringsbolagens solvens förbättrades och var inom bägge sektorerna tvåfaldig i förhållande till kraven vid årets slut. Solvensen stärktes av den förhöjda räntenivån, som minskade ansvarsskulden, samt framför allt av den goda avkastningen på aktieplaceringar. 

Andelen konsumtionskrediter ökar snabbt

Den snabba ökningen av andelen konsumtionskrediter är en delorsak till privathushållens ökade skuldsättning. Årstillväxten för konsumtionskrediter utan säkerhet var år 2017 som högst över 14 procent, och då det gäller konsumtionskrediter med säkerhet steg tillväxten till över fem procent i slutet av året.

Det har kommit många nya marknadsaktörer som tillhandahåller konsumtionskrediter över Finlands gränser, t.ex. via online-tjänster på Internet. Särskilt de norska aktörerna har kraftigt utökat sitt kreditutbud i Finland.

Kreditinstituten har ökat sitt utbud av konsumtionskrediter genom att lansera nya produkter på marknaden och genom att effektivera marknadsföringen. De har även sökt tillväxt genom att luckra upp villkoren för beviljande av kredit, genom att höja kreditsummornas högsta belopp och genom att förlänga lånetiderna.

Ytterligare information lämnas av

  • Anneli Tuominen, direktör
  • Jyri Helenius, biträdande direktör
  • Samu Kurri, avdelningschef

Intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 050 385 51 54, vardagar kl. 9–16.

Artiklar

Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 2/2017 (Digitalt arkiv Helda, på finska)