Pressmeddelande 9.12.2020

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 30.9.2020: Den finansiella sektorn i Finland stärktes något när ekonomin återhämtade sig – effekterna av coronaviruset syns dock med fördröjning

Den finländska finanssektorns kapitaltäckning och solvens stärktes under tredje kvartalet 2020 samtidigt som ekonomin återhämtade sig från den kraftiga nedgången under andra kvartalet. De finländska bankernas förlusttolerans och förmåga att bevilja kredit var fortsatt starka. Kapitaltäckningsgraderna för den finländska banksektorn ligger fortfarande över det europeiska genomsnittet. Också solvensen inom arbetspensions-, livförsäkrings- och skadeförsäkringssektorerna stärktes.

Effekterna av coronapandemin syns dock med fördröjning inom finanssektorn.

–Till följd av den utdragna coronaviruspandemin har lättnaderna i regelverken för den finansiella sektorn förlängts i Europa. Investeringsmarknaden och realekonomin ger delvis motstridiga budskap om den ekonomiska situationen och konjunkturutsikterna: trots problemen inom realekonomin ser marknaden optimistiskt på framtiden. I händelse av en svagare utveckling än väntat är det under rådande förhållanden nödvändigt att de finansiella aktörerna har en stark kapitaltäckning och solvens och tillräckliga riskbuffertar. Åtgärder mot coronaviruset är nu den bästa politiken med tanke på inte bara hälsan utan också ekonomin och den finansiella sektorn, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Bankernas kapitaltäckningsgrader fortsatt starka under tredje kvartalet

Kapitaltäckningen i den finländska banksektorn var fortsatt stark i juli–september 2020. Vid slutet av september var kärnprimärkapitalrelationen 17,5 % (30.6.2020: 16,9 %) och den totala kapitalrelationen 20,6 % (30.6.2020: 20,8 %). Den starkare kärnkapitaltäckningsgraden under tredje kvartalet 2020 förklaras framför allt av att kärnprimärkapitalet ökade medan riskvikterna och marknadsriskerna minskade. Kapitalbasöverskottet i den finländska banksektorn i förhållande till de riskvägda tillgångarna förblev nästan oförändrat (6,6 %).

Kapitaltäckningsgraderna för den finländska banksektorn ligger över det europeiska genomsnittet. Vid slutet av juni 2020 var den genomsnittliga kärnprimärkapitalrelationen för bankerna i EU-området 15,4 % och den totala kapitalrelationen 18,7 %.

Arbetspensionssektorns solvens förbättrades under tredje kvartalet

Pensionssektorns solvens ökade under tredje kvartalet till 125,3 % (30.6.2020: 123,3 %). Solvenskapitalet inom pensionssektorn ökade till 26,9 miljarder euro (30.6.2020: 24,6 miljarder euro), medan värdet av placeringarna steg med 3 % under tredje kvartalet. Solvensställningen, dvs. förhållandet mellan pensionsanstalternas solvenskapital och solvensgränsen, förbättrades endast något till 1,67 (30.6.2020: 1,65). Solvensgränsen steg till följd av den ökade aktierisken.

Den genomsnittliga avkastningen på pensionssektorns placeringar för 2020 var –0,9 % vid slutet av september. Av pensionssektorns viktigaste placeringskategorier var avkastningen på aktier, räntebärande instrument och andra placeringar vid slutet av september negativ på årsnivå, medan fastighetsplaceringarna gav en avkastning på 1,2 %.

Livförsäkringsbolagens solvens förbättrades något

Solvensgraden inom livförsäkringssektorn låg kvar på en god nivå under tredje kvartalet 2020 och var 198,1 % (30.6.2020: 194,9 %). Solvensgraden steg i synnerhet på grund av att de fondanknutna försäkringsbesparingarna ökade mer än avsättningarna för fondförsäkringar. Livförsäkringssektorn har motstått marknadsstörningen till följd av pandemin väl, även om situationen har inverkat negativt på premieinkomsten.

Avkastningen på livförsäkringsbolagens placeringar var 1,3 % vid utgången av september. Placeringsintäkterna höjde både kapitalbasen och solvenskapitalkravet. Avkastningen på aktieplaceringarna förbättrades tydligt jämfört med andra kvartalet 2020.

Skadeförsäkringssektorns ökade lönsamhet stärkte sektorns solvens

Skadeförsäkringssektorns solvens var god vid utgången av september. Kapitalbasen fortsatte att öka i likhet med andra kvartalet, och solvensgraden steg till 229,5 % (30.6.2020: 223,1 %). Kapitalbasen stärktes till följd av försäkringsrörelsens ökade lönsamhet och den positiva avkastningen på placeringsverksamheten (januari–september 2020: 1 %). Placeringintäkterna uppkom av investeringar i räntebärande instrument. Den gynnsamma skadeutvecklingen för skadeförsäkringsbolagen bidrog till försäkringsrörelsens ökade lönsamhet.

Bilagor: