Pressmeddelande 16.3.2021

Den finansiella sektorn i Finland var fortsatt kapitalstark 2020 - osäkerheten kvarstår på grund av omvärldsriskerna

Den finansiella sektorn i Finland klarade sig bra 2020. Fortsatt beredskap krävs 2021 på grund av osäkerheten om konjunkturutsikterna, prissättningen på finansmarknaden och fortsättningen av stödåtgärderna. Tack vare den välkapitaliserade finansiella sektorn har sektorn dock goda förutsättningar att hantera riskerna.

Coronapandemin och den utdragna krisen har inte i någon betydlig grad försämrat den finansiella sektorns lönsamhet i Finland. De ekonomiska utsikterna och strukturerna omges dock av större osäkerhet än tidigare både på kort och lång sikt. 

- Samhället har stött företagen på många sätt under pandemin. Företagens betalningssvårigheter på grund av den utdragna coronapandeminmedför ökade risker för att kreditförluster realiseras. Dessutom kan osäkerheten leda till snabba ofördelaktiga förändringar i prissättningen på finansmarknaden. Den starka kapitalställningen i den finansiella sektorn i Finland tjänar dock som en buffert mot dessa risker, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Läget i banksektorn i Finland är fortsatt starkt trots den ekonomiska osäkerheten på grund av coronapandemin.

Recessionen till följd av coronapandemin har inte lett till någon betydande ökning av de totala problemkrediterna, men det finns stora skillnader i kreditstockens kvalitet och utvecklingen av utestående lån mellan företagssektorerna. Under recessioner ökar problemkrediterna och realiseras kreditförlusterna vanligen med viss eftersläpning. 

Det finns redan tecken på ökade kreditrisker i de värst drabbade sektorerna, och stödåtgärderna har inriktats på dessa sektorer. Indragning av stödåtgärderna ökar risken för att problemkrediterna börjar öka.

Trots den ökade risken för kreditförluster har den finländska banksektorn dock goda förutsättningar att stödja en sund och hållbar ekonomisk återhämtning tack vare sina starka kapitalbuffertar. Kapitaltäckningen och utlåningsmöjligheterna i banksektorn ligger över det europeiska genomsnittet.

Till skadeförsäkringsbolagens förbättrade solvens bidrog både placeringsverksamhetens positiva resultat och försäkringsrörelsens ökade lönsamhet. Alla placeringskategorier gav en positiv avkastning under sista kvartalet. Lönsamheten i försäkringsrörelsen ökade tack vare minskade skadeersättningar. Minskningen gällde framför allt olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, som påverkades mest av bekämpningsåtgärderna mot pandemin och avmattningen i den ekonomiska aktiviteten.

Många skadeförsäkringsbolag har uppvisat brister i skaderegleringen av lagstadgade försäkringar, såsom trafikförsäkringar och olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringar, framför allt i uppfyllelsen av handläggningstiderna. Riksdagens justitieombudsman har mottagit flera klagomål om saken och meddelat fällande beslut i ärendena.

- Försummelserna visar på svagheter i bolagens förvaltning, interna kontroll och compliancefunktion. Finansinspektionen har vidtagit tillsynsåtgärder med anledning av detta, konstaterar Anneli Tuominen.    

Arbetspensionssektorns solvens försämrades betydligt under första kvartalet 2020 till följd av minskade värden på placeringarna. Solven stärktes dock mot slutet av året. Till detta bidrog framför allt värdeökningen på aktieplaceringar, när tillväxtutsikterna förbättrades tack vare centralbankernas och staternas stödåtgärder.

Livförsäkringssektorn uppvisade en fortsatt god solvens trots en nedgång jämför med året förut. Placeringsintäkterna för livförsäkringsbolagen återhämtade sig under 2020 och visade ett klart positivt resultat vid årets slut. Premieinkomsterna för livförsäkringar vände åter nedåt efter den exceptionella nivån under 2019. Framför allt premieinkomsterna för nya försäkringar sjönk.

Finansinspektionen redogör för år 2020 också i sin nyligen utgivna verksamhetsberättelse.

Bilagor

Finansiell ställning och risker i företag under tillsyn (på finska)

Finansiella nyckeltal

Finansinspektionens verksamhetsberättelse 2020 (på finska)

Materialet från Finansinspektionen presskonferens 16.3.2021 (på finska)

Bandupptagningen från presskonferensen (på finska)