Pressmeddelande 24.9.2021

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket ligger kvar på 85 %, kontracykliska buffertkravet för banker oförändrat

Finansinspektionens direktion har beslutat hålla det kontracykliska buffertkravet för banker oförändrat på grundnivån och förlänga giltighetstiden för beslutet om skärpning av lånetaket, dvs. den maximala belåningsgraden. Lånetaket skärptes i juni så att den maximala belåningsgraden för andra nya bostadslån än förstagångslån sänktes med 5 procentenheter till 85 %.

- Fastän konjunkturutsikterna för Finland är gynnsamma, kastar coronapandemin fortfarande en skugga över den ekonomiska utvecklingen och upprätthåller därmed osäkerheten kring det finansiella systemet. Hushållens höga skuldsättning är en strukturell faktor som inger stigande oro framför allt som de stora bostadslånen med längre återbetalningstid än normalt har ökat under pandemin, konstaterar direktionens ordförande Marja Nykänen.

Till hushållens stigande skuldsättning under pandemin har framför allt den ökade bostadsutlåningen bidragit. I detta läge är det alltjämt viktigt att långivarna noggrant bedömer låntagarnas betalningsförmåga och iakttar återhållsamhet med att bevilja lån som är mycket stora i förhållande till den sökandes inkomster och som har en längre återbetalningstid än normalt.

Kontracykliska buffertkravet för banker oförändrat

Finansinspektionens direktion har beslutat hålla kvar det kontracykliska buffertkravet på 0,0 %. Värdet av det primära riskmåttet för det kontracykliska buffertkravet, dvs. trendavvikelsen avseende den privata sektorns kreditstock och nominella BNP, är fortsatt lågt. Inte heller de kompletterande riskmåtten och indikatorerna visar några tydliga tecken på en sådan ökning av de cykliska riskerna som skulle förutsätta en höjning av det kontracykliska buffertkravet.

Finansinspektionens direktion gör kvartalsvis en bedömning av riskerna för den finansiella stabiliteten i Finland på kort och lång sikt. Vid behov kan direktionen skärpa eller lätta på de s.k. makrotillsynsverktyg som främjar den finansiella stabiliteten. Direktionen fattar kvartalsvis beslut om storleken av det kontracykliska buffertkravet och den maximala belåningsgraden för bostadslån. Buffertkraven för nationellt systemviktiga kreditinstitut (s.k. O-SII-buffertkrav) ses över minst en gång om året och det s.k. systemriskbuffertkravet minst vartannat år.

Närmare upplysningar lämnas av

ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen, telefon 09 183 20 07.

Använd denna länk för att öppna bilagorna nedan

  • Direktionens beslut om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf)
  • Finansinspektionens direktörs remitterade förslag om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf, på finska)
  • Yttranden om direktörens förslag om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf, på finska)
    • Finlands Bank
    • finansministeriet
    • social- och hälsovårdsministeriet