Pressmeddelande 29.9.2022

Makrotillsynsbeslut: Lånetaket ligger kvar på den tidigare nivån

Finansinspektionens direktion har beslutat hålla kvar lånetaket, dvs. den maximala belåningsgraden, på den tidigare nivån. Kravet ändrades i fjol, då den maximala belåningsgraden för andra bostadslån än förstagångslån sjönk med 5 procentenheter till 85 %. Direktionen beslutade också hålla det kontracykliska buffertkravet för banker oförändrat på grundnivån.

Enligt konjunkturprognoserna bromsar den ekonomiska tillväxten i Finland in i år och nästa år. På grund av det svåra geopolitiska läget präglas prognoserna av stor osäkerhet och det är möjligt att den ekonomiska tillväxten blir svagare än väntat. Riskerna kan realiseras om kriget i Ukraina trappas upp ytterligare, den globala tillväxten bromsar in mer kraftigt än beräknat, de finansiella förhållandena stramas åt mer än väntat eller störningarna i tillgången till energi förvärras.

Lånetaket oförändrat

Bostadshandeln och bolåneutgivningen minskade i början av 2022 jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. De vikande konjunkturutsikterna och stramare finansiella förhållandena i förening med den ökade osäkerheten ökar risken för en svagare utveckling också på bostadsmarknaden. Konsumenternas förtroende för ekonomin ligger på en historiskt låg nivå, och allt färre anser tidpunkten vara gynnsam för låntagning. Stigande konsumentpriser ökar hushållens nödvändiga konsumtionsutgifter, medan stigande marknadsräntor höjer lånebetalningsutgifterna.

De ökade konsumtions- och lånebetalningsutgifterna kan strama åt ekonomin och hålla tillbaka konsumtionen framför allt i hushåll som är kraftigt skuldsatta i förhållande till sina inkomster.

- När de finansiella förhållandena blir stramare och konjunkturen viker, är det viktigt att säkerställa att nya bolånetagare har tillräckliga ekonomiska buffertar mot en växande skuldbetalningsbörda och sjunkande säkerhetsvärden, konstaterar direktionens ordförande Marja Nykänen.

Det är fortfarande motiverat att hålla i kraft Finansinspektionens direktions beslut i juni 2021 om den maximala belåningsgraden, dvs. att begränsa ökningen av bostadslån som är stora i förhållande till säkerheterna. Syftet med rekommendationen om en maximal skuldbetalningkvot för bolånesökande, som meddelades i juni 2022 och träder i kraft vid början av 2023, är likaså att säkerställa hushållens lånebetalnings- och konsumtionsförmåga i en stressituation. Anvisningar om genomförandet av den nu preciserade rekommendationen finns på Finansinspektionens webbplats.

Det kontracykliska buffertkravet för banker ligger kvar på grundnivån

Den nya uppsättningen riskmått som från och med detta kvartal används som grund för det kontracykliska buffertkravet tyder inte på någon överhettning av den finansiella cykeln. Det primära riskmåttet, dvs. trendavvikelsen avseende den privata sektorns kreditstock och nominella BNP var alltjämt på en mycket låg nivå. De kompletterande indikatorerna vittnar inte heller om någon ökning av de cykliska riskerna. Därmed finns det inget behov av att öka det kontracykliska buffertkravet från den nuvarande grundnivån 0 %.

Finansinspektionens direktion gör kvartalsvis en bedömning av riskerna för den finansiella stabiliteten i Finland på kort och lång sikt. Vid behov kan direktionen skärpa eller lätta på de s.k. makrotillsynsverktyg som främjar den finansiella stabiliteten. Direktionen fattar kvartalsvis beslut om storleken av det kontracykliska buffertkravet och den maximala belåningsgraden för bostadslån. Buffertkraven för nationellt systemviktiga kreditinstitut (s.k. O-SII-buffertkrav) ses över minst en gång om året och det s.k. systemriskbuffertkravet minst vartannat år.

Närmare upplysningar lämnas av 

ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen, telefon 09 183 20 07

Bilagorna nedan kan nås via denna länk

 • Direktionens beslut om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf)
 • Finansinspektionens direktörs* förslag om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf, på finska)
 • Yttranden om direktörens förslag om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf, på finska)
  • Finlands Bank
  • finansministeriet
  • social- och hälsovårdsministeriet
 • Finansinspektionens preciserade rekommendation om maximal skuldbetalningskvot för bolånesökandes lån och finansieringsvederlag (pdf)
 • Frågor och svar - preciserade rekommendationen (pdf, på finska)

Om Finanssivalvonta

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

* Bilagans namn korrigerat 29.9 kl. 12.50, avlägsnat ordet "remitterade".