Pressmeddelande 3.5.2024

Finansinspektionens begäran om polisutredning angående Oma Sparbank

Finansinspektionen har lämnat en begäran om förundersökning till polisen om misstanke om värdepappersmarknadsbrott angående Oma Sparbank Abp. Samtidigt undersöker Finansinspektionen behovet att tilldela banken administrativa påföljder. Finansinspektionen övervakar noga bankens verksamhet för att säkerställa att banken har en sund intern styrning. Bankens ekonomiska läge är stabilt och den har en god likviditet och kapitaltäckning.

Banken har koncession att bedriva verksamhet som kreditinstitut, den är skyldig att följa bankregleringen och står under Finansinspektionens tillsyn. Banken har dessutom noterats på handelsplatsen Nasdaq Helsinki och är därmed skyldig att följa reglerna för värdepappersmarknaden.

Bristerna upptäcktes under den normala dagliga tillsynen, och Finansinspektionen ingriper alltid i bristande regelefterlevnad.

– Det är Finansinspektionens uppgift att sörja för den finansiella stabiliteten och förtroendet för finansmarknaden. Därför förutsätter vi att aktörerna följer reglerna för sin egen verksamhet och att börsnoterade aktörer följer reglerna för noterade bolag och övervakar att så sker. Detta är en förutsättning för förtroendet för marknaden och därför ingriper vi omedelbart i brister. Också i detta fall bedriver våra egna övervakare en noggrann tillsyn av banken, säger Finansinspektionens direktör Tero Kurenmaa.

Finansinspektionen har rätt att tilldela administrativa påföljder, såsom påföljdsavgifter och varningar för förseelser som gäller den finansiella regleringen. Om en misstanke om brott ansluter sig till förseelserna, lämnar Finansinspektionen en begäran om förundersökning till polisen. För att säkerställa att förundersökningen inte äventyras, informerar Finansinspektionen inte om begäranden om förundersökning, utan polisen svarar för eventuell informationsgivning om förundersökningar.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Armi Taipale. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Se också