Rapporteringsmeddelande 18.1.2019 – 4/2019

Iakttagelser från Solvens II -årsrapporteringen | EIOPA

För att underlätta rapporteringen och för att förbättra kvaliteten på de rapporterade uppgifterna publicerar vi en exempelförteckning på de brister som observerats i Solvens II-årsrapporteringen 2017. Exemplen är avsedda att vara till hjälp i rapporteringen, så att också sådana fel för vilka det inte finns någon valideringsregel kan undvikas och behovet av korrigeringsrapporter minskas.

Exempelförteckningen innehåller feltyper per tabell (taxonomi 2.2.0). Förteckningen är inte uttömmande. Motsvarande fel kan förekomma också i andra motsvarande situationer. Vid rapporteringen av uppgifterna år 2018 (Q4 och årsrapporter) ska det även fästas uppmärksamhet vid att EIOPAs taxonomi 2.3.0 och anvisningarna för den följs.

Rapportörerna har skickats korrigeringsbegäran under höstens lopp. Om det fortfarande finns fel som behöver rättas, eller om ni observerar nya fel, korrigera även tidigare perioder på motsvarande sätt.

Att observera i rapporteringen utifrån iakttagelser från årsrapporteringen 2017

 • Läs ifyllningsanvisningarna (EU) 2015/2450 och ändringarna i dem omsorgsfullt.
 • Närmare information finns i EIOPAs Q&A om rapporteringen
 • Läs också EIOPAs Solvency II Filing-rules: Noggrannare tekniska anvisningar om de uppgifter som ska rapporteras (t.ex. anvisningar om när en cell kan lämnas tom, när man bör rapportera t.ex. ”None”)
 • Rapporteringsprogrammet och valideringsreglerna innehåller inte alla eventuella avstämningar, fastän många har lagts till. => Säkerställ att den rapporterade uppgiftens specifikationsuppgifter motsvarar uppgifterna på summanivå och också stämmer överens med motsvarande uppgift på de andra blanketterna.
 • Säkerställ att alla uppgifter har rapporterats på varje rad och i varje kolumn där de begärs, också summa- och specifikationsuppgifter. Summarader bildas inte på alla ställen med hjälp av beräkningsformler. Samma uppgift ska i vissa fall rapporteras på flera ställen
 • Siffrornas förtecken är i huvudsak positivt (EIOPA Q&A 435 och amendment (EU) 2018/1844 to the Implementing Regulation (EU) 2015/2450

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II -rapporteringen:

 • S2Helpdesk(at)fiva.fi
Exempel (på finska)

Alla on lueteltu lyhyesti esimerkkejä havaituista virhetyypeistä. Tarkempi täyttöohjeistus on raportointia koskevassa teknisessä täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2450 ja siihen tehdyissä muutossäädöksissä.

S.12.01.01
Life and Health SLT Technical Provisions

 • Sarakkeista C0190 ja C0210 puuttuu tietoja
 • Lomakkeella ei ollut raportoitu kassavirtoja (R0230 - R0280)
 • Rivit R0340 ja R0360 raportoitu tyhjinä. Rivit tulee täyttää, vaikka VA ja/tai MA ei olekaan käytössä. Siinä tapauksessa riveillä esitetään sama tieto, mikä on raportoitu rivillä R0200

S.12.02.01
Life and Health SLT Technical Provisions - by country

 • Taulukossa S.12.02.01.01 rivillä R0010 (Home country) raportoitu tieto on raportoitu virheellisesti myös taulukossa S.12.02.01.02 (Countries in the materiality treshold) rivillä R0040

S.13.01.01
Projection of future gross cash flows

 • Taulukko jäänyt raportoimatta => Tarkista onko tässä taulukossa raportoitavaa tietoa

S.16.01.01.2
Information on annuities stemming from Non-Life insurance obligations

 • Z0030 valinta:'Total': Vakuutuslajin kokonaismäärän (total) lisäksi  tulee raportoida tiedot myös valuutoittain, vaikka käytössä olisi vain yksi valuutta (tarkemmin:  Implementing Regulation 2015/ 2450 ja  EIOPA Q&A 1185)

S.17.01.01
Non-Life Technical Provisions

 • Lomakkeella ei ollut raportoitu kassavirtoja (R0370 - R0440)
 • Rivit R0470 ja R0490 tulee täyttää, vaikka siirtymäsäännöksiä ei ole käytössä. Siinä tapauksessa riveillä esitetään sama tieto, mikä on raportoitu rivillä R0260
 • Raportoidut kassavirat eivät olleet oikein verrattuna raportoituun BE:iin.
 • Riskimarginaalia Rivillä R0280 ei ollut raportoitu
 • Riskimarginaali oli raportoitu, vaikka BE oli 0
 • Kassavirtojen (myös 'outflow') etumerkin tulee pääsääntöisesti olla positiivinen. Tarkempaa ohjeistusta: EIOPA Q&A 435 ja amendment (EU) 2018/1844 to the Implementing Regulation (EU) 2015/2450)

S.17.02.01
Non-Life Technical Provisions - By country

 • Lomakkeella raportoidut ao. vakuutuslajin tiedot eivät vastanneet lomakkeella S.17.01.01 vastaavia Best Estimate -tietoja

S.18.01.01
Projection of future cash flows (Best Estimate - Non-Life)

 • Kassavirtoja ei ollut jaettu BE Premium Provisioniin ja BE Claims Provisioniin

S.19.01.01
Non-life insurance claims

 • Tietoja puuttui vahinkovuosilta
 • Lomaketta ei ollut täytetty kaikista vakuutuslajeista (SII line of business)
 • Z0030 valinta 'Total': Vakuutuslajin kokonaismäärän (total) lisäksi  raportoidaan tiedot valuutoittain myös vaikka käytössä on vain yksi valuutta (ml. EUR) (tarkemmin: Implementing Regulation  2015/2450 ja  EIOPA Q&A 1185)

S.26.01.01.01
Market Risk -basic information part 1

 • Sarakkeista C0030 ja C0050 puuttui tieto, vaikka tietoa oli raportoitu sarakkeessa C0070
 • Taulukko täytetty vain osittain

S.26.01.01.02
Market Risk -basic information part 2

 • Korkoriskin erittelytiedot puuttuivat (R0110 - R0120), vaikka raportoitu korkoriskiä
 • Osakeriskin erittelytiedot puuttuivat (R0210 - R0290), vaikka raportoitu osakeriskiä
 • Sarake S0080 täytetty vain osittain
 • Riskin summariviä ei ollut raportoitu, vaikka erittelyrivillä oli tietoja
 • Valuuttariski rivillä R0600 ei täsmännyt rivien R0610 ja R0620 summaan

S.26.03.01.04
Life underwriting risk

 • Pääomavaatimuksen korrelaatiolaskennassa eroja Fivan tarkastuslaskentaan verrattuna

S.26.04.01.01
SLT health underwriting risk

 • Laskelma puuttui, vaikka yhtiöllä oli SLT sairausvakuutusriskiä
 • Laskelman erittelyrivejä ei ollut raportoitu (rivit increase, decrease)

S.26.04.01.03
NSLT health premium and reserve risk

 • Tieto kohdasta R1050/ C0100 oli raportoimatta
 • Sarakkeen C0160 tietoja oli raportoimatta

S.26.04.01.05
NSLT health lapse risk

 • Lapse risk tietoja ei raportoitu
 • Raportoitu vain sarake C0230, ei tietoja sarakkeissa C0190-C0200)
 • Sarakkeen C0230 pääomavaatimuksen määrä ei vastaa sarakkeissa C0190-C0220 esitettyjä tietoja

S.26.04.01.07
Health catastrophe risk - basic information

 • Kaikkia tietoja ei ollut raportoitu 

S.26.05.01.01
Non-Life premium and reserve risk

 • R0230/C0020 standardipoikkeama puuttuu tai laskettu virheellisesti
 • Sarakkeen C0080 tietoja ei ollut raportoitu

S.26.05.01.02
Non-life premium and reserve risk

 • Pääomavaatimuksen korrelaatiolaskennassa eroja Fivan tarkastuslaskentaan verrattuna

S.26.05.01.03
Non-Life lapse risk

 • Lapse risk raportoitu nollana, onko oikein?

S.26.05.01.04
Non-life catastrophe risk and total non-life underwriting risk

 • Pääomavaatimuksen korrelaatiolaskennassa eroja Fivan tarkastuslaskentaan verrattuna

S.26.06.01.01
Operational risk - basic information

 • Pääomavaatimus Rivillä R0340 ei vastannut sääntelyn mukaan tehtyä vertailulaskelmaa

S.28.01.01.01
Linear formular component for non-life insurance and reinsurance obligations

 • Raportoitu tieto virheellinen, ei vastannut sääntelyn mukaan tehtyä vertailulaskelmaa

S.28.01.01.03
Linear formular component for life insurance and reinsurance obligations

 • Raportoitu tieto virheellinen, ei vastannut sääntelyn mukaan tehtyä vertailulaskelmaa

S.28.01.01.05
Overall MCR calculation

 • MCR laskennassa virheitä, raportoitu tieto ei vastannut sääntelyn mukaan tehtyä vertailulaskelmaa
 • lomakkeelta puuttui tietoja (R0320-R0350)