Rapporteringsmeddelande 5.12.2019 – 28/2019

En ny version av Finansinspektionens Rapporteringsprogram kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst | EBA EIOPA ESMA

Finansinspektionens Rapporteringsprogram (XBRL/XML) version 18.1.5 och nya Excel-arbetsböcker kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst. I den nya versionen av Rapporteringsprogrammet har små felsituationer som uppkommit i användningen korrigerats.

Systemkraven för Finansinspektionens Rapporteringsprogram har uppdaterats. Arbetsstationens operativsystem bör vara Windows version 10 som omfattas av Microsofts allmänna support samt Excel version 2013 eller 2016. Rapporteringsprogrammet och dess arbetsböcker kan också fungera i andra Windows- och Excel-versioner. Dessa omfattas emellertid inte av den support som Finansinspektionen erbjuder.

Vid installation av Rapporteringsprogrammet antas följande komponenter finnas installerade i arbetsstationen:

EBA – kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, tillståndspliktiga AIF-förvaltare: ny DPM 2.9.1

 • I Rapporteringsprogrammet har taxonomiändringarna i uppdateringen av DPM-versionen (2.9.1) för EBAs rapporter beaktats.
 • I detta skede publiceras arbetsböckerna för SBP CR - och SBP RM -modulerna i EBAs DPM-version 2.9.1. De träder i kraft:
  • SBP CR -modulen från och med 31.12.2019
  • SBP RM -modulen från och med 31.1.2020.
 • Rapporteringsprogrammets arbetsböcker för EBAs övriga rapporteringsmoduler (DPM 2.9.1) publiceras stegvis under 2020. De träder i kraft:
  • COREP OF -, COREP LE - och COREP LR -modulerna från och med 31.3.2020
  • COREP ALM - och LCR DA -modulerna från och med 30.4.2020
  • COREP NSFR -modulen från och med 30.6.2020
  • FINREP9-modulen från och med 30.6.2020.
 • Närmare information om DPM 2.9.1 -versionen:
 • Uppdateringarna av EBAs valideringsregler (den sista 5.11.2019) har beaktats i Rapporteringsprogrammets arbetsböcker.

EIOPA – livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag, tilläggspensionsanstalter: arbetsböckerna innehåller inte EIOPAs valideringsregler

 • Arbetsböckerna för modulerna Solvens II och Pension Fund innehåller inte EIOPAs valideringsregler i anslutning till rapportens innehåll.
  • Det är inte tekniskt möjligt att genomföra alla kontroller i Rapporteringsprogrammet. Särskilt i EIOPAs rapportering har valideringsresponsen i Rapporteringsprogrammets arbetsböcker och den automatiska responsen i Finansinspektionens rapporteringsmiljö varit olika. Detta har orsakat extra utredningsarbete för rapportörerna och Finansinspektionen.
  • Arbetsböckerna innehåller kontroller av rapportfilens riktighet. Kontrollerna hänför sig till blanketten med allmänna uppgifter, de rapporterade blanketterna, nyckelfälten, väljlistornas värden, de obligatoriska cellerna samt till koderna (t.ex. LEI-koden, ISIN-koden). Dessutom innehåller arbetsböckerna formelceller som grundar sig på EIOPAs valideringsregler.
  • Rapportörerna kan skicka rapporter för granskning till Finansinspektionens testmiljö innan den officiella rapporten sickas till Finansinspektionen, se närmare information nedan.

Solvens II – livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag: ny DPM 2.4.0

 • I Rapporteringsprogrammet har taxonomiändringar i uppdateringen av DPM-versionen (2.4.0) för Solvens II -rapporteringen beaktats.
 • DPM 2.4.0 -versionen används för rapportering från rapporttidpunkten 31.12.2019.
 • Av arbetsböckerna kan kvartals- och årsmoduler (inkl. Financial Stability -moduler) laddas ner på solo- och gruppnivå samt en Technical Entry Point (tep)-rapporteringsmodul, som är avsedd för rapportering i specialfall.
 • Rapporteringsprogrammet stöder inte de Public Disclosure -moduler (aps och apg) som taxonomin 2.4.0 innehåller och som är avsedda att underlätta produktionen av den information som ska publiceras på bolagets webbplats (SFCR kvantitativa tabeller). De är inte avsedda för rapporteringen till tillsynsmyndigheter eller EIOPA.
 • Närmare information om DPM 2.4.0 -versionen:
 • Uppdateringarna av EIOPAs valideringsregler (den sista 4.11.2019) har beaktats i formelcellerna i rapporteringsprogrammets arbetsböcker.
 • Översättningarna i den officiella tidningen har inte beaktats i Rapporteringsprogrammets arbetsböcker. De uppdaterade arbetsböckerna publiceras efter att den Europeiska unionens officiella tidning har getts ut.

Pension Fund – tilläggspensionsanstalter: små uppdateringar

 • Pension Fund -rapporteringens innehåll har inte ändrats.
 • Översättningarna av Pension Fund -rapporteringens arbetsböcker har uppdaterats.
 • Uppdateringarna av EIOPAs valideringsregler (den sista 18.10.2019) har beaktats i formelcellerna i Rapporteringsprogrammets arbetsböcker.
 • Finansinspektionen rekommenderar att den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet används vid rapportering.

ESMA – förvaltare av alternativa investeringsfonder: inga ändringar

 • AIFMD-rapporteringens innehåll har inte ändrats.
 • Finansinspektionen rekommenderar att den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet används vid rapportering.

EBA, EIOPA, ESMA – användning av testmiljö rekommenderas

Det är inte tekniskt möjligt att genomföra alla kontroller i Rapporteringsprogrammet. Rapportörerna kan skicka rapporter till Finansinspektionens testmiljö för kontroll innan de skickar den officiella rapporten till Finansinspektionen. Rapportörernas testmiljö motsvarar i övrigt Finansinspektionens produktionsmiljö, förutom att det i testmiljön görs acceptanstestning innan ändringarna tas i bruk i den egentliga produktionsmiljön. På grund av detta kan ett responsmeddelande i testmiljön se annorlunda ut än ett responsmeddelande i produktionsmiljön. E-postadressen till testmiljön är TK_rahoitus(at)bof.fi. Vi ser gärna att rapportörerna använder testmiljön så flitigt som möjligt.

Finansinspektionen tar gärna emot respons på Rapporteringsprogrammet samt respons och utvecklingsförslag i anslutning till rapportörernas testmiljö.

Närmare upplysningar:

 • Frågor om EBAs ITS-rapportering:
  EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om AIFMD-rapporteringen:
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om Solvens II -rapporteringen:
  S2Helpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om Pension Funds -rapporteringen:
  PFHelpdesk(at)fiva.fi