Rapporteringsmeddelande 3.2.2023 – 05/2023

Solvens II taxonomiversion och DPM 2.8.0 publiceringstidtabell | EIOPA

Solvens II taxonomiversion och Data Point Model 2.8.0 Public Working Draft 3 för livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag finns att ladda ned i EIOPAs nättjänst och kan kommenteras fram till den 28.2.2023.

2.8.0 den slutliga publiceringsdagen har förändrats och är den 17.3.2023.

2.8.0 Hotfix publiceras senast den 15.7.2023. Hotfix inkluderar korrigeringar och möjligt ändringar i valideringar.

Den nya taxonomin används fr.o.m. årsrapporteringen 2023 och kvartalsrapporteringen Q4 2023.

Närmare upplysningar

  • S2Helpdesk(at)finanssivalvonta.fi