Rapporteringsmeddelande 29.6.2023 – 30/2023

EBAs DPM 3.3 tas i bruk med uppgifterna per 31.12.2023 | EBA

Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) har publicerat versionen DPM 3.3 som ska användas i myndighetsrapporteringen i den första fasen (Phase 1) inklusive XBRL-taxonomin och valideringsreglerna. Ändringarna inverkar på rapporteringen i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och auktoriserade förvaltare av alternativa investeringsfonder.


De viktigaste ändringarna

Ett data hub-projekt inleds om upplysningarna enligt pelare 3

I projektets pilotskede deltar rapportörer på frivillig basis. Närmare information om hur projektet framskrider ges i kommande DPM-publikationer.

Rapportering av ESG-upplysningar i XBRL-format

Rapporteringen av ESG-upplysningar (Environmental, Social och Government) har integrerats i DPM och taxonomin. Rapporteringen i XBRL-format börjar från upplysningarna per 31.12.2023 i ad hoc-format och gäller betydande kreditinstitut. Upplysningar som omfattas av ad hoc-rapporteringen motsvarar till sitt innehåll ESG-rapporteringen enligt pelare 3.

Efter att CRR 3 träder i kraft kommer ESG-rapporteringen av utvidgas att även omfatta andra kreditinstitut.

Andra ändringar

Ändringar i ITS som gäller en jämförande utvärdering (Benchmarking), inklusive en utvidgning av IFRS9-benchmarkingövningarna till att även omfatta stora portföljer med fallissemangrisk, nya marknadsriskmodeller för fallissemang och ökning av kvarstående risk samt andra små uppdateringar och korrigeringar.

I DPM 3.3-versionen har modellerna för övervakning av tröskelvärdet i intermediära moderbolag inom EU (IPU) integrerats i DPM- och XBRL-taxonomierna. I Finland finns det för närvarande inga sådana aktörer.

Information om ändringarna i rapporteringen av ränterisken i den finansiella balansen (IRRBB) ges i ett separat meddelande.

DPM-enkätverktyget har också uppdaterats så att det motsvarar den nuvarande publikationen.

Det har gjorts små ändringar i DPM och de ändringar som införts i valideringsreglerna godkändes enligt ITS.

Närmare information om XBRL-taxonomin och DPM-modellen i anslutning till ITS-rapporteringen finns på EBAs webbplats.

  • Kontakttaganden ska i första hand ske via Finansinspektionens rapportörsportal
  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML): EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi – tas ur bruk vid utgången av juni 2023