Offentlig delgivning 25.1.2013 – 1/2013

Finansinspektionen har beviljat Turret Oy Ab undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Ixonos Abp enligt 11 kap. 19 § i värdepappersmarknadslagen

Finansinspektionens beslut dnr Fiva 1/02.05.05/2013

Med stöd av 11 kap. 26 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har Finansinspektionen den 17 januari 2013 beviljat Turret Oy Ab undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Ixonos Abp enligt 11 kap. 19 § i nämnda lag.

Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats och fram till den 15 februari 2013 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 25 januari 2013 i Officiella tidningen, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Beslutet får överklagas till marknadsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i Officiella tidningen.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Marianne Demecs, telefon 010 831 5366.

Helsingfors 25 januari 2013

Finansinspektionen

Bilaga

Beslut (pdf, på finska)