Offentlig delgivning 5.2.2014 – 2/2014

Storbritanniens tillsynsmyndighet informerar om frivillig likvidation av försäkringsbolag och utnämning av förvaltare

Den 27 januari 2014 informerade Storbritanniens tillsynsmyndighet Prudential Regulation Authority (PRA) om att försäkringsbolaget Island Capital (Europe) Limited hade trätt i solvent likvidation (Members Voluntary Liquidation ”MVL”) den 23 januari 2014 i enlighet med bolagets beslut. MLV har följande effekter:

  1. Richard William James Long har utsetts till bolagets förvaltare.
  2. Bolagsledningens befogenheter att sköta bolagets ärenden överfördes till förvaltaren den 23 januari 2014.
  3. Förvaltaren handhar likvidationen av bolaget och utdelningen av dess tillgångar.
  4. PRA har rätt att få kopior av alla handlingar som anknyter till likvidationen och att få uppdateringar om hur ärendet framskrider samt om hur tillgångarna används när de delas ut till delägarna.
  5. Innan tillgångar delas ut till delägarna ska förvaltaren säkerställa att alla kända fordringsägares tillgodohavanden har betalts.
  6. Förvaltaren ska också handla i god tro och utöva sina befogenheter med noggrannhet och skicklighet och endast för deras rättmätiga syfte.
  7. Bolaget har meddelat PRA att samtliga försäkringsavtal är riskfria och att alla hittills anmälda skulder har betalts. Eventuella nya krav som framförs under likvidationen betalas av förvaltaren. Om bolagets tillgångar är otillräckliga för betalning av fordringarna ändras MLV från solvent likvidation till insolvent fordringsägares frivilliga likvidation (creditors' voluntary likvidation ”CLV”). I så fall lämnar PRA en ny underrättelse om likvidation.

PRA meddelade om åtgärderna enligt direktivet om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag.

Finansinspektionen meddelar härmed om Storbritanniens tillsynsmyndighets underrättelse i enlighet med 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/2005) sådan den lyder i lag 525/2008, och i enlighet med 15 b § sådan den lyder i lag 331/2004.