Offentlig delgivning 21.9.2016 – 15/2016

Greklands tillsynsmyndighet informerar om rekonstruktionsåtgärder i ett försäkringsbolag

Greklands finansiella tillsynsmyndighet, the Credit and Insurance Committee of the Bank of Greece informerade den 29 juli 2016 om sitt beslut att vidta bland annat följande extra tillsynsåtgärder mot försäkringsbolaget INTERNATIONAL LIFE General Insurance Company S.A.

  • Det är förbjudet att ingå och ändra försäkringsavtal inom alla försäkringsslag.
  • Såsom tidigare fastställts är finansiella åtgärder mellan bolaget och dess styrelsemedlemmar, aktieägare eller närstående företag fortsättningsvis förbjudna.
  • Åtgärder som vidtagits gentemot bolaget med stöd av beslut nr 178/1/10.2.2016 fortsätter att vara i kraft, såvida de inte strider mot de åtgärder som fastställts i detta beslut.

Centralbanken i Grekland har meddelat om sitt beslut enligt Solvens II-direktivet.

Detta delgivande från Finansinspektionen har lämnats enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lagen 525/2008.