Kungörelse 14 den april 2023: Arbetslöshetskassan för tjänstemän i specialbranscher fusioneras med Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO fr.o.m. 1.1.2024

Arbetslöshetskassan för tjänstemän i specialbranscher och Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO har i sina kassamöten 11.2.2023 och 13.2.2023 godkänt avtalet om en fusion av Arbetslöshetskassan för tjänstemän i specialbranscher med Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO fr.o.m. 1.1.2024.

De ovan nämnda arbetslöshetskassorna har enligt 55 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inlämnat ansökan om Finansinspektionens samtycke till deras fusionsplan.

Finansinspektionen uppmanar den, som önskar framställa anmärkningar mot ansökan, att inlämna anmärkningarna skriftligt till Finansinspektionen senast 15.5.2023. Ansökningshandlingarna finns under tjänstetid till påseende hos Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, 1 våningen, Helsingfors.

Helsingfors den 5 april 2023

Satu Luojola
jurist