Tillsynsmeddelande 23.12.2013 – 89/2013

ESMA har utvärderat jämförbarheten i finansiella instituts IFRS-årsredovisningar – en lägesrapport från EBA om offentliggörande av information om kapitaltäckning

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har offentliggjort en rapport om IFRS-årsredovisningar för 39 europeiska finansiella institut i 16 olika länder, inklusive Finland.  I regel hade instituten presenterat de uppgifter som IFRS-standarderna kräver, men kvaliteten och transparensen av uppgifterna var varierande, vilket försvårar årsredovisningarna. Särskilt uppgifterna om kreditrisk och justering av lånevillkor (Forbearance) bör förbättras i årsredovisningarna.

ESMA anser att exakt och jämförbar finansiell information är en viktig faktor som främjar förtroendet för och effektiviteten på marknaden samt den finansiella stabiliteten. ESMA förväntar sig att de finansiella instituten och deras revisorer beaktar rekommendationerna i rapporten. Enligt Finansinspektionens åsikt kan slutsatserna i rapporten utnyttjas även i bokslut som upprättas enligt de nationella normerna.

De europeiska redovisningstillsynsmyndigheterna övervakar att IFRS-standarderna iakttas i boksluten för 2013 i enlighet med ESMAs riktlinje om prioriterade områden i tillsynen. Till de av ESMA fastställda prioriterade områdena hör bland annat uppgifter som finansinstitut presenterar om kreditrisker och likviditetsrisker samt bedömningen av objektiva belägg för nedskrivningar gällande lån och finansiella tillgångar som kan säljas.

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har offentliggjort en lägesrapport om offentliggörande av uppgifter om kapitaltäckning i 19 stora banker i Europa. Utredningen fokuserade på de delområden som utifrån observationerna i samband med de tidigare utredningarna mest hade krävt förbättringar, bland annat uppgifterna om kapitalbas, interna modeller för kreditrisk samt om värdepapperisering, marknadsrisker och ersättningar. När det gällde presentation av uppgifter om bland annat kapitalbas och värdepapperisering upptäckte EBA en liten positiv utveckling. Specialtemat för utredningen var de uppgifter som ska lämnas om kapitaltäckning i delårsrapporten.

  • ESMAs rapport
  • ESMAs meddelande om prioriterade områden i tillsynen 2014
  • EBAs rapport

Upplysningar

  • byråchef Tiina Visakorpi (ESMAs åtgärder), telefon 010 831 5383
  • byråchef Jaana Ladvelin (EBAs rapport), telefon 010 831 5313.