Tillsynsmeddelande 27.9.2013 – 67/2013

Framtida reglering av kapitaltäckning och likviditetsrisker inom finanssektorn

Ny regleringsmiljö

Kapitalbas och kapitalkrav, beräkning av kapitaltäckning inom olika riskområden, stora exponeringar, bruttosoliditetsgrad, likviditetskrav, rapportering till tillsynsmyndigheterna och krav på instituten att lämna upplysningar är föreskrivna i detalj i  EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR) och  rättelserna till förordningen vid ingången av 2014.

EU:s kapitalkravsförordning kompletteras med tekniska reglerings- och genomförandestandarder som beretts av Europeiska bankmyndigheten (EBA). De tekniska standarderna utfärdas i form av EU-kommissionens beslut eller genomförandeförordningar och de är, såsom EU:s kapitalkravsförordning, bindande och direkt tillämplig lagstiftning i medlemsländerna.

För att instituten ska kunna få en helhetsbild av det kommande regelverket, innehåller detta tillsynsmeddelande en förteckning över de olika delområdena av regleringen av kapitaltäckning och likviditetsrisker samt artiklarna i EU:s kapitalkravsförordning, EBAs utkast till tekniska reglerings- och genomförandestandarder och eventuella riktlinjer eller rekommendationer från EBA eller dess föregångare Europeiska banktillsynskommittén (CEBS) om de olika delområdena. Dessutom anges det i meddelandet, om Finansinspektionen kommer att utfärda föreskrifter eller anvisningar om ett visst delområde. Utkastet till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar x/2013 som är ute på remiss: Kapitaltäckningsberäkning och stora exponeringar finns på Finansinspektionens webbplats (på finska).

Delområden av regleringen

Kapitalbas

Artiklarna 4, 25–91 och 465–492 i CRR

EBA har lämnat en teknisk standard för reglering av kapitalbas till kommissionen för godkännande. Standarden finns  på EBA:s webbplats.

Utkastet till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar x/2013 innehåller anvisningar om vilka kapitalinstrument och andra poster som ska upptas i kapitalbasen samt om övergångsbestämmelser om vilka avdrag som ska göras från kapitalinstrument och kärnprimärkapital.

Det finns skäl att beakta att instituten enligt artikel 468.2 i CRR under perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2014 från poster i sitt kärnprimärkapital (CET1) ska utesluta 100 % av de orealiserade vinster som tas upp till verkligt värde. Detta innebär att instituten ska iaktta bestämmelserna i det tidigare regelverket om att positiva förändringar i fonden för verkligt värde ska tas upp i övrig kapitalbas (T2). För närvarande bereder EBA teknisk rådgivning till kommissionen avseende möjlig behandling av orealiserade vinster värderade till verkligt värde. Enligt artikel 80.4 i CRR ska rådgivningen lämnas in senast den 1 januari 2014.

EBA har också publicerat ett antal riktlinjer gällande kapitalbasen Riktlinjerna finns  på EBA:s webbplats.

Minsta kapitalbasbelopp

Artiklarna 4, 92–98 och 465 i CRR

Utkastet till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar x/2013 innehåller en föreskrift om minimikapitalkravet i förhållande till primärkapital under övergångsperioden.

Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden

Artiklarna 4, 5, 6, 101, 107–141, 178, 442, 444, 447, 496, 501, 503, bilaga I och bilaga II i CRR

EBA har lämnat en teknisk regleringsstandard avseende justeringar av kreditrisken till kommissionen för godkännande. Standarden finns  på EBA:s webbplats.

Utkastet till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar x/2013 innehåller kompletterande anvisningar om olika exponeringsklasser.

Kapitalkrav för kreditrisker enligt intern riskklassificering 

Artiklarna 4, 5, 6, 101, 107–110, 142–191, 442, 447, 452, 500–501, bilaga I och bilaga II i CRR

EBA har lämnat en teknisk regleringsstandard avseende justeringar av kreditrisken till kommissionen för godkännande. Standarden finns på EBA:s webbplats.

EBA har publicerat ett samrådsdokument om utkastet till teknisk standard om betydande förändringar av modellen.

Utkastet till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar x/2013 kommer att innehålla föreskrifter och anvisningar om ansökningsförfarande, stegvist införande, löpande tillsyn och definiering av olika parametrar.

CEBS har gett riktlinjer om interna riskklassificeringar

Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement and Internal Ratings Based Approaches (4.4.2006)

Kreditriskreducerande åtgärder 

Artiklarna 4, 6, 192–240 och 453 i CRR

Utkastet till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar x/2013 innehåller kompletterande anvisningar om garantier.

Kapitalkrav för värdepapperisering

Artiklarna 4, 6, 242–270, 404–410, 449 och 512 i CRR

EBA har publicerat en del samrådsdokument om utkasten till tekniska standarder för reglering av positioner i värdepapperisering. Dokumenten finns på EBA:s webbplats.

Utkastet till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar x/2013 innehåller inte kompletterande anvisningar om kapitalkravet för värdepapperisering.

EBA och dess föregångare CEBS har gett riktlinjer för värdepapperiseringen

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (2005).

Kapitalkrav för marknadsrisker

Artiklarna 4, 6, 94, 102–106, 325–380, 445 och 455 i CRR

EBA har publicerat en del samrådsdokument om utkasten till tekniska regleringsstandarder avseende marknadsrisker. Dokumenten finns på EBA:s webbplats.

Utkastet till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar x/2013 innehåller ett exempel på beräkning av råvarurisken enligt löptidsmetoden.

EBA har gett riktlinjer avseende marknadsrisker

Kapitalkrav för operativa risker

Artiklarna 4, 6, 312–324, 446 och 454 i CRR

EBA har publicerat ett samrådsdokument om utkastet till teknisk regleringsstandard avseende betydande förändringar av modellen.

Utkastet till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar x/2013 innehåller kompletterande anvisningar om anmälnings- och ansökningsförfarandet gällande beräkning av operativ risk. Av utkastet framgår även vilka värdepappersföretag som omfattas av artikel 97 i CRR om beräkning baserad på fasta omkostnader, i stället för att företagen beräknar kapitalkravet för operativa risker i enlighet med del 3 avdelning III i CRR.

EBA och dess föregångare CEBS har gett riktlinjer avseende operativa risker

Kapitalkrav för motpartsrisker

Artiklarna 4, 6, 271–299, 300–311 och 381–386 i CRR

EBA har publicerat en del samrådsdokument om utkasten till tekniska regleringsstandarder avseende motpartsrisker.

Utkastet till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar x/2013 innehåller inte kompletterande anvisningar om kapitalkravet för motpartsrisker.

Stora exponeringar

Artiklarna 4, 6, 387–403 och 493–494 i CRR

EBA har publicerat ett samrådsdokument om utkastet till teknisk regleringsstandard om bildande av kundgrupper och definiering av exponering, när det gäller placeringar i placeringsfonder, positioner i värdepapperisering eller andra motsvarande produkter. Dokumentet finns på EBA:s webbplats.

Utkastet till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar x/2013 innehåller kompletterande anvisningar om definiering av kundgrupper, dispensförfarande och behandling av kredit- och borgensförsäkringar.

EBAs föregångare CEBS har gett riktlinjer för stora exponeringar. Riktlinjerna finns på EBA:s webbplats.

Bruttosoliditetsgrad

Artiklarna 4, 429–430, 499 och 511 i CRR

Utkastet till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar x/2013 innehåller en föreskrift om beräkning och offentliggörande av bruttosoliditetsgraden.

Likviditetsrisk

Artiklarna 4, 6, 8, 10, 11, 21, 411–428, 460–461 och 509–510 i CRR

Utkastet till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar x/2013 gäller beräkning av kapitaltäckning, och därför innehåller det inga föreskrifter eller anvisningar om likviditetsrisken.

CRR innehåller möjligheter för medlemsstaterna att utfärda nationella regler för likviditetsrisk. Om frågor som medlemsstaterna själva kan bedöma föreskrivs i en ny kreditinstitutslag som Finansministeriet bereder för tillfället. Finansinspektionen publicerar sina riktlinjer för möjligheterna till regler för likviditetsrisken när Finansministeriets riktlinjer för möjliga frågor som hör till ministeriets befogenheter är klara.

Rapportering till Finansinspektionen

Artiklarna 99–101, 394, 415–428 och 430 i CRR

EBA har lämnat utkastet till teknisk genomförandestandard om institutens rapporteringsskyldighet till kommissionen för godkännande. Utkastet till rapporteringsstandard omfattar rapporteringsskyldigheter angående informationsgivning om kapitaltäckning, kreditrelaterade förluster, stora exponeringar, bruttosoliditetsgrad och likviditetsrisk. Utkastet inklusive bilagor finns på EBA:s webbplats.

Krav på instituten att lämna upplysningar

Artiklarna 4, 6, 431–455 i CRR

EBA har publicerat ett samrådsdokument om utkastet till teknisk standard för krav på att lämna upplysningar om kapitalbasen.

Utkastet till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar x/2013 innehåller inte kompletterande anvisningar om kravet på informationsgivning om kapitaltäckningen.

EBAs tolkningsregister

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har på sin webbplats ett avsnitt för frågor och svar, där alla intresserade kan ställa frågor om tolkning av de nya reglerna och söka redan givna svar. De svar som redan getts är inte juridiskt bindande, men de är avsedda att bidra till en samordnad reglering i Europa. Målet är att svara på alla frågor inom två månader efter att frågan skickats in. 

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Taina Erovaara-Williams, telefon 010 831 54 22 eller e-post taina.erovaara-williams(at)fiva.fi. 

1) Kraven enligt artikel 122a i det upphävda kreditinstitutsdirektivet (2006/48/EG) som hänvisas till i EBAs riktlinjer anges i artiklarna 405–409 i kapitalkravsförordningen.