Tillsynsmeddelande 3.10.2014 – 60/2014

Ändringar i reglerna om företagsstyrningssystem och riskhantering

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (CRD IV) av den 26 juni 2013 innehåller detaljerade bestämmelser om företagsstyrningssystemen och organisationen av riskhanteringen i kreditinstitut. I direktivet ingår bestämmelser till exempel om styrelsens och det eventuella förvaltningsrådets uppgifter och sammansättning, om kompetenskrav för medlemmarna och deras handlingssätt och om ersättningssystemen och organisationen av riskhanteringen i företag under tillsyn. Direktivets bestämmelser genomfördes nationellt genom en ny kreditinstitutslag (610/2014) och andra lagändringar i samma paket, vilka alla trädde i kraft den 15 augusti 2014.

Bestämmelserna om företagsstyrningssystem (i lagen: förvaltnings- och styrningssystem) i 7 kap. i nya kreditinstitutslagen och bestämmelserna om riskhantering i 9 kap. i den nya lagen tillämpas också på värdepappersföretag med vissa undantag, som närmare föreskrivs i lagen.

Före den nya lagen var lagstiftningen om företagsstyrningssystem och riskhantering av allmängiltig karaktär. Närmare regler har meddelats genom Finansinspektionens standard 1.3 om intern styrning och organisation av verksamheten och standard 4.1 om organisation av intern kontroll. Finansinspektionens regler har för det mesta utgjort rekommendationer, men blir nu bindande då bestämmelser på området har tagits in i lagen. I lagen föreskrivs också om administrativa påföljder för försummelse att iaktta bestämmelserna.

Finansinspektionen sammanställer nya föreskrifter och anvisningar om organisationen av värdepappersverksamhet som bibehåller organisationskraven för verksamheten i värdepappersföretag i kommissionens genomförandedirektiv 2006/73/EG, som utfärdats med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID).  För att undvika överlappande regler upphävs standard 1.3 om intern styrning och organisation av verksamheten och standard 4.1 om organisation av intern kontroll samtidigt som de nya föreskrifterna och anvisningarna antas. De nya föreskrifterna och anvisningarna har skickats på remiss samtidigt med utgivningen av detta meddelande (Sijoituspalvelutoiminnan järjestämistä koskevat määräykset ja ohjeet, på finska).

Europeiska bankmyndigheten (EBA) meddelade i september 2011 riktlinjer för intern styrning (Guidelines on Internal Governance, GL 44). För en europeisk samordning av arbetssätten rekommenderar Finansinspektionen att alla kreditinstitut under dess tillsyn och de värdepappersföretag som tillämpar 7 kap. i kreditinstitutslagen följer riktlinjerna i den mån de inte strider med gällande lagstiftning. EBA omarbetar för närvarande sina riktlinjer i linje med innehållet i det reviderade kreditinstitutsdirektivet och preciserar samtidigt tillämpningen av dem. Tidsplanen är ännu inte fastslagen. Finansinspektionen tar in de reviderade riktlinjerna i sin föreskriftssamling.

Av direktivet framgår att EBA kommer att meddela närmare riktlinjer före utgången av 2015 också till exempel om ledningsorganens tidsanvändning, kompetens, sammansättning och mångfald.

Närmare upplysningar lämnas av

  • biträdande direktör Marja Nykänen, telefon 010 831 52 47, e-post marja.nykanen(at)fiva.fi
  • institutsansvarig Arto Sukula, telefon 010 831 52 16, e-post arto.sukula(at)fiva.fi.