Tillsynsmeddelande 27.11.2014 – 78/2014

Användningen av LEI-nummer blir vanligare – aktörer i finanssektorn måste skaffa numret

LEI-numret (Legal Entity Identifier) är ett globalt identifieringsnummer för företag och andra organisationer, som har introducerats på G20-ländernas initiativ. Finanssektorns myndigheter i olika delar av världen har förbundit sig till att främja dess användning i all rapportering och annan informationsväxling i anknytning till finansmarknaden. Europeiska kommissionen, den europeiska finansmarknadens tillsynsmyndigheter Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) samt Europeiska centralbanken (EKP) har åtagit sig att ersätta nationella och sektorvisa identifieringsmetoder med LEI-nummer.

I Europa började man använda LEI-nummer i rapporteringen av derivatinstrument i transaktionsregister. I början var det också möjligt att använda alternativa identifieringssätt vid rapporteringen. I fortsättningen ska alla de som använder derivatinstrument med undantag av enskilda identifieras med LEI-nummer. Alla de som handlar med derivatinstrument måste alltså utan dröjsmål skaffa ett LEI-nummer.

EBA och EIOPA har gett internationella myndigheter anvisningar enligt vilka de ska främja anskaffande och användning av LEI-nummer i rapporteringen.

Alla kreditinstitut som rapporterar till Finansinspektionen ska i enlighet med EBAs anvisningar skaffa LEI-nummer före slutet av 2014. Finansinspektionen informerar separat om införandet av LEI-nummer i rapporteringen. 

Finska liv- och skadeförsäkringsbolag ska i enlighet med EIOPAs anvisningar ha ett LEI-nummer senast den 30 juni 2015. LEI-nummer kommer att användas i Solvens II-rapporteringen. Tilläggspensionsstiftelser och -kassor måste å sin sida ha LEI-nummer senast den 30 juni 2016. För de sistnämndas del informerar Finansinspektionen separat om övergången till LEI-nummer i rapporteringen. 

På värdepappersmarknaden används LEI-numret redan nu i rapporteringen av derivatinstrument enligt EMIR-förordningen, och det kommer att tas i bruk stegvis även i rapporteringen av kontantinstrument enligt den nya MiFIR-förordningen samt mycket långt i all annan myndighetsrapportering till såväl Finansinspektionen som tredje parter, t.ex. transaktionsregister.

Transaktionsparterna ska inte bara skaffa ett eget LEI-nummer utan också försäkra sig om att motpartnerna i handeln har LEI-nummer.  Rapportörerna ska använda dessa nummer allteftersom de nya bestämmelserna träder i kraft från tidpunkter som meddelas separat.

Patent- och registerstyrelsen ger alla finska organisationer LEI-nummer. Utländska organisationer ska ansöka om numret från någon annan institution som beviljar LEI-nummer.

Närmare upplysningar lämnas på Finansinspektionen av

  • beträffande kreditinstitut: analytiker Sinikka Loponen, telefon 010 831 5239 och e-post sinikka.loponen(at)finanssivalvonta.fi
  • beträffande försäkringssektorn: ledande riskexpert Teija Korpiaho, telefon 010 831 5528 och e-post teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi
  • beträffande värdepappersmarknaden och i synnerhet rapporteringen av derivatinstrument: ledande expert Esa Pitkänen, telefon 010 831 5248 och e-post esa.pitkanen(at)finanssivalvonta.fi.
  • beträffande det globala systemet som skapats för beviljande och upprätthållande av LEI-nummer: ledande infrastrukturexpert Arja Voipio, telefon 010 831 5224 och e-post arja.voipio(at)finanssivalvonta.fi