Tillsynsmeddelande 24.11.2014 – 76/2014

EBA, EIOPA och ESMA har publicerat ett samrådsdokument för yttranden om faktablad för PRIIP-produkter samt utlyst en inbjudan för experter att anmäla sitt intresse att delta i den rådgivande expertgruppen

Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) och Europeiska värdepapperstillsynskommittén (ESMA) har publicerat ett samrådsdokument för yttranden om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIP-produkter). Yttrandetiden går ut den 13 februari 2015.

Samrådsmeddelandet och samrådsdokumentet finns på EBA:s webbplats.

EBA, EIOPA och ESMA har därtill utlyst en inbjudan till experter att anmäla sitt intresse att delta i den rådgivande expertgruppen (Consultative Expert Group, CEG) (Call for expressions of interest). Ansökningstiden går ut den 15 december 2014. Expertgruppen har i uppgift att ge råd och att delta i den tekniska beredningen av PRIIPS-regleringen på uppdrag av PRIIPs-underarbetsgruppen och i anslutning till de uppgifter som ankommer på den.

Bakgrund

PRIIP-produkter är exempelvis fondanknutna livförsäkringar, strukturerade investeringsprodukter, strukturerade insättningar och investeringsfonder. 

Syftet med de faktablad som uppgörs för PRIIP-produkter är att ge icke-professionella investerare information i begriplig och jämförbar form. Faktabladet ska innehålla basfakta om produkten. Basfakta är bl.a. typ av PRIIP-produkt och produktens mål samt de risker och kostnader som är förbundna med den. PRIIP-produktutvecklaren är ansvarig för att upprätta ett faktablad.

Placerare i investeringsfonder har sedan den 1 juli 2012 fått ett kortfattat och överskådligt faktablad om investeringsfondens egenskaper. Det är viktigt att skapa transparenta och enhetliga regler som gäller alla PRIIP-produkter också för att PRIIP-produktutvecklare och personer som ger råd om och säljer dessa produkter ska ha jämlika verksamhetsförutsättningar.

Europaparlamentet har i april 2014 godkänt förordningen om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIP-produkter). Kommissionen har i juli 2014 gett EBA, EIOPA och ESMA mandat beträffande eventuella delegerade bestämmelser i anslutning till denna förordning. Mandaten befullmäktigar ovan nämnda myndigheter att bereda utkast till tekniska tillsynsstandarder. De tekniska tillsynsstandarderna innehåller detaljerade bestämmelser om faktabladens innehåll och hur informationen ska presenteras. Viktiga delområden är t.ex. metoderna för hur uppgifterna om risker, kostnader och avkastningsscenarier fastställs samt hur informationen presenteras.

Närmare upplysningar lämnas av

Tero Oikarinen, tero.oikarinen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5241