Tillsynsmeddelande 16.6.2014 – 37/2014

EBA har publicerat ett utkast till teknisk standard för lämnande av information om soliditeten (ITS)

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 5 juni 2014 på sin webbplats ett utkast till teknisk standard för lämnande av information om soliditeten, vilket har sänts till Europeiska kommissionen för godkännande. Utkastet till standard för lämnande av information överensstämmer med det utkast till teknisk rapporteringsstandard för myndighetsrapportering som publicerades den 26 juli 2013 (Tillsynsmeddelande 30.7.2013).

Utkastet till teknisk standard innehåller ett ramverk för lämnande av information om soliditeten som består av fyra helheter: i) avstämning av de totala exponeringar som används vid beräkning av soliditeten mot motsvarande bokslutsuppgifter; ii) soliditetsnyckeltalet och de totala exponeringar som använts vid beräkning av det specificerade enligt exponeringsklass; iii) de poster i balansräkningen som ingår i de totala exponeringar som används vid beräkning av soliditeten specificerade enligt motpartsgrupp; iv) en fritt formulerad skriftlig beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits för att hantera risken för alltför låg soliditet samt av de faktorer som påverkat soliditetsutvecklingen under den period som informationen om soliditeten avser.

Den tekniska standarden för lämnande av information om soliditeten baserar sig på EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (EU) nr 575/2013 (CRR artikel 451). Syftet med standarden är att bidra till att samordna praxis för lämnande av information för institut under tillsyn inom EU.

Europeiska kommissionen har med stöd av artikel 456.1 j i EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag rätt att ändra sättet att beräkna soliditeten innan skyldigheten att lämna information om soliditeten träder i kraft den 1 januari 2015. Till följd av detta kan även innehållet i utkastet till teknisk standard för lämnande av information om soliditeten ändras för att eventuella ändringar i beräkningssättet ska kunna beaktas.

Utkastet till teknisk standard kan läsas på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

Analytiker Janne Hukka, telefon 010 831 52 56, och e-post janne.hukka(at)fiva.fi