Tillsynsmeddelande 15.8.2014 – 49/2014

EBAs riktlinjer om rapportering av finansieringsplaner (funding plans)

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 30 juni 2014 på sin webbplats riktlinjer om rapportering av finansieringsplaner (funding plans) med tillhörande definitioner. Den harmoniserade rapporteringen av finansieringsplaner bygger på Europeiska systemrisknämndens (ESRB) rekommendation 2012/2 . Den harmoniserade rapporteringen av finansieringsplaner inom EU bidrar till de nationella myndigheternas bedömning av finansieringsplanerna och deras konsekvenser för finansieringen av den reala ekonomin. Den harmoniserade rapporteringen gör det också möjligt att bedöma finansieringsplanerna på EU-nivå.

Enligt Europeiska systemrisknämndens (ESRB) rekommendation bör rapporteringen tillämpas på kreditinstitut så att den omfattar minst 75 % av banksektorn mätt enligt balansomslutningen. Finansinspektionen kommer att tillämpa rapporteringskravet på  Nordea Bank Finland Abp, OP-Pohjola-gruppen och Danske Bank Abp. Finansinspektionen kommer sannolikt att kräva att dessa banker lämnar in den första rapporten före den 30 september 2015, per ställningen den 30 juni 2015. Efter den första rapporteringen kommer  sista inlämningsdag för rapporten alltid att vara den 31 mars och rapporteringen gälla ställningen den 31 december. Det slutliga beslutet om tillämpningsområdet för rapporteringen och den första rapporteringstidpunkten fattas av Finansinspektionens direktion i samband med sin behandling av föreskrifterna och anvisningarna om rapporteringen. 

Riktlinjerna om rapportering av finansieringsplaner och harmoniserade definitioner har lagts ut på EBAs webbplats. På samma plats finns också rapporteringsblanketterna.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Lauri Kujala, telefon 010 831 52 23 och e-post lauri.kujala(at)fiva.fi

1) Den svenska versionen av rekommendationen