Tillsynsmeddelande 12.8.2014 – 48/2014

EIOPA gav den 31 juli ut en redogörelse för de underliggande antagandena för SCR standardformeln

EIOPA publicerade den 31 juli 2014 en redogörelse för de underliggande antaganden som tillämpats vid beräkning av standardformeln för SCR. Bolagen behöver information om de underliggande antagandena redan för den framåtblickande bedömningen av egna risker enligt ORSA-principerna som de upprättar under interimsperioden före Solvens II, medan tillsynsmyndigheterna behöver dem för kvalitetskontroll av riskbedömningarna. EIOPA gav ut redogörelsen redan nu, eftersom försäkringsbranschen har bett om den i sina kommentarer till de interimistiska riktlinjerna.

Redogörelsen bygger på Solvens II- och Omnibus II-direktiven och den redan utgivna versionen av delegerade rättsakter på nivå II.

Redogörelsen finns tillgänglig på EIOPAs webbplats.

Närmare upplysningar på Finansinspektionen lämnas av

  • ledande matematiker Jari Niittuinperä, telefon 010 831 5517, och
  • ledande matematiker Pirkko Welin-Siikaluoma, telefon 010 831 5533.