Tillsynsmeddelande 8.4.2014 – 18/2014

EIOPAs remiss om tekniska genomförandestandarder beträffande Solvens II-regelverket

EIOPA ber om kommentarer till sex olika genomförandestandarder. Genomförandestandarderna innehåller bestämmelser både för företagen under tillsyn och för tillsynsmyndigheten och de gäller ansökningsprocesserna för matchningsjustering (Matching Adjustment), tilläggskapital (Ancillary Own Funds), företagsspecifika parametrar (Undertaking-Specific Parameters), enskilda företags och gruppers internmetoder (Internal Models) och specialföretag (Special Purpose Vehicles).

Remisstiden pågår till den 30 juni 2014.

Meningen är att standarderna ska träda i kraft så att de kan tillämpas på ansökningar som lämnas från och med den 1 april 2015. EIOPA ska överlämna dessa tekniska genomförandestandarder till Europeiska kommissionen för godkännande senast den 31 oktober 2014.

Samrådshandlingarna finns på EIOPAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande riskexpert Teija Korpiaho, telefon 010 831 55 28 eller teija.korpiaho(at)fiva.fi.