Tillsynsmeddelande 4.11.2014 – 73/2014

Fastställande av den geografiska platsen för relevanta kreditexponeringar för beräkning av institutspecifika kontracykliska kapitalbuffertar

Europeiska kommissionens delegerade förordning nr 1152/2014 av den 4 juni 2014 som kompletterar EU:s kreditinstitutsdirektiv (2013/36/EU)1 har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning den 30 oktober 2014. Den delegerade förordningen preciserar fastställandet av den geografiska platsen för kreditinstituts relevanta kreditexponeringar för beräkning av institutspecifika kontracykliska kapitalbuffertar. Kommissionens delegerade förordning verkställer Europeiska bankmyndighetens tekniska tillsynsstandard (EBA/RTS/2013/15) och är således direkt tillämplig lagstiftning.

I 10 kap. 6 § i kreditinstitutslagen (610/2014) förutsätts att kreditinstitut ska beakta den geografiska platsen för kreditexponeringar som bidrar till totalexponeringen samt dessa länders kontracykliska buffertkrav i enlighet med respektive stats lagstiftning när kreditinstituten beräknar sina institutspecifika kontracykliska kapitalbuffertar.

I enlighet med den delegerade förordningen ska den geografiska platsen för relevanta kreditexponeringar som bidrar till totalexponeringen fastställas utifrån riskexponeringarnas lokalisering. Med de undantag som anges i förordningen är den plats dit risken kan lokaliseras gäldenärens eller borgenärenshemort. Genom att fastställa den geografiska platsen för kreditexponeringarna utifrån riskerna försöker man säkerställa att det institutspecifika kontracykliska buffertkravet är bundet till de risker för alltför hög kredittillväxt som förekommer inom respektive kreditinstituts affärsområde.

Med beaktande av proportionalitets- och väsentlighetsaspekter görs det möjligt för institut med begränsad utländsk totalexponering eller begränsad verksamhet angående handelslager att använda enklare fördelningsmetoder. Kreditinstitutet får fördela allmänna kreditexponeringar mot utlandet och/eller exponeringar i handelslager i institutets hemmedlemsstat, om dessa exponeringar inte överstiger 2 % av institutets i enlighet med förordningen fastställda totala allmänna kreditexponeringar, exponeringar i handelslager och värdepapperiseringsexponeringar.

Kommissionens delegerade förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts.

Närmare upplysningar lämnas av

  • analytiker Janne Hukka, telefon 010 831 5256
  • ledande riskexpert Taina Erovaara-Williams, telefon 010 831 5422
     

1)Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (det s.k. kreditinstitutsdirektivet).