Tillsynsmeddelande 14.3.2014 – 12/2014

Föreskrifter och anvisningar 1/2014 Kreditinstitutens riskrapportering träder i kraft 31.3.2014

Finansinspektionen utfärdade den 6 mars 2014 föreskrifter och anvisningar om kreditinstitutens riskrapportering.

Föreskrifternas innehåll och syfte

Kreditinstitutens rapportering enligt riskområde har omarbetats i anslutning till införandet av FINREP- och COREP-rapporteringarna. I rapporteringen av kreditrisker och ränterisker och av de största motparterna tillämpas i fortsättningen begrepp och definitioner enligt de aktuella rapporteringarna. Till föreskrifterna och anvisningarna fogades S-rapporten Läge inom Banksystemet, J-rapporten Oreglerade fordringar och R-rapporten Ränterisk samt V-rapporten Rapportering av de största motparterna.

Rapporteringen av de tillsynsuppgifter som ingår i föreskrifterna och anvisningarna grundar sig på Finansinspektionens befogenhet att meddela föreskrifter och på Europeiska kommissionens genomförandeförordning.

Yttranden

Finansinspektionen har utarbetat ett sammandrag av kommentarerna till föreskrifterna och anvisningarna. Sammandraget och ett yttrande som lämnats in av Finansbranschens Centralförbund finns i bilagan.

Ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 31 mars 2014. Uppgifterna ska lämnas till Finansinspektionen senast den 30 maj 2014. Blanketterna för rapportering av de största motparterna publiceras vid en tidpunkt som anges senare, och den första rapporten ska lämnas in den 30 juni 2014.

Upphävda föreskrifter och anvisningar

När föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft upphävs Finansinspektionens standarder RA4.6 Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar och RA4.5 Rapportering av ränterisker, samt från och med den 1 juli 2014 föreskrifterna och anvisningarna 9/2012 Rapportering av de största motparterna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • riskexpert Seppo Pitkänen, telefon 010 831 5376, e-post seppo.pitkanen(at)fiva.fi (J-rapportering, S-rapportering och V-rapportering)
  • riskexpert Mika Arala, telefon 010 831 5543, mika.arala(at)fiva.fi (R-rapportering).

Bilagor