Tillsynsmeddelande 31.3.2014 – 17/2014

Föreskrifter och anvisningar om verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar

Finansinspektionen har den 6 mars 2014 meddelat föreskrifter och anvisningar om tillståndsansökan, registreringar och anmälningar.

Syfte, tillämpningsområde och innehåll

Föreskrifterna och anvisningarna ingår i Finansinspektionens nya föreskriftssamling. Reglerna ska fungera som en vägledning till marknadsinträde och en effektivare ansökningsprocess. Målet är också att bidra till stabiliteten på marknaden och trygga de kunders intressen som anlitar finans-, investerings-, betal- eller försäkringstjänster. Föreskrifterna och anvisningarna syftar till att säkerställa att verksamhet på marknaden endast drivs av sådana aktörer som uppfyller villkoren för verksamheten enligt lagar och andra regelverk.

Reglerna och anvisningarna gäller ansökan om tillstånd eller registrering hos Finansinspektionen eller anmälningar till Finansinspektionen om inledande av verksamhet utan auktorisation.

Föreskrifterna och anvisningarna har i princip upprättats separat för varje grupp av företag under tillsyn, men utformats så enhetligt som möjligt. Till sakinnehållet skiljer sig föreskrifterna och anvisningarna för de enskilda grupperna från varandra på grund av skillnaderna i lagstiftningen.

Ändringar av föreskrifterna och anvisningarna för finanssektorn

Föreskrifterna och anvisningarna för företagen i finanssektorn motsvarar i stort sett innehållet i standard 1.1 Verksamhetstillstånd och underrättelser, som upphävs genom dessa föreskrifter och anvisningar. Standardens anvisningar om finländska instituts verksamhet i utlandet och utländska företags verksamhet i Finland (underrättelser) har dock utelämnats. Finansinspektionen bedömer senare behovet av särskilda föreskrifter och anvisningar på detta område. Om tillståndsförfaranden och riskhantering vid hypoteksbanksverksamhet har Finansinspektionen meddelat föreskrifterna och anvisningarna 6/2012.

Upplysningar om ersättningssystem, grundare (stiftare) och största ägare

I föreskrifterna och anvisningarna för kreditinstitut, värdepappersföretag och fondbolag har bestämmelserna om vilka upplysningar om ersättningssystem och grundare (stiftare) och viktigaste ägare som ska lämnas i tillståndsansökan preciserats.

Översynen av värdepappersmarknadslagen påverkar bestämmelserna om ett värdepappersföretags tillståndsansökan

Föreskrifterna och anvisningarna tar hänsyn till ändringarna på grund av översynen av lagstiftningen för värdepappersmarknaden som trädde i kraft vid början av 2013 och finansministeriets nya förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag.

Endast små ändringar i föreskrifterna och anvisningarna för betalningsinstitut och aktörer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation

I föreskrifterna och anvisningarna för betalningsinstitut och aktörer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation har endast små ändringar gjorts. Genom dessa föreskrifter och anvisningar upphävs 4 kap. i standard 6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster.

Nya föreskrifter och anvisningar om inledande av verksamhet i försäkringssektorn

Föreskrifterna och anvisningarna om inledande av verksamhet i försäkringsbolag är huvudsakligen nya, med undantag för föreskrifterna om anknytande verksamhet. Med hjälp av de redogörelser som ska fogas till koncessionsansökan bedöms om det tillståndssökande företaget i sin verksamhet följer sunda och försiktiga affärsprinciper, vilket är ett primärt villkor för beviljande av koncession.

Föreskrifterna och anvisningarna för försäkringsbolag tar hänsyn till den ändring av försäkringsbolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 (s.k. Solvens 1,5). Lagändringen innehåller också en ändring som gäller ansökan om koncession. Enligt den nya bestämmelsen ska ett försäkringsbolag alltid i ansökan om koncession lämna en redogörelse för att det kan bedriva verksamhet på det sätt som företagsstyrningssystemet enligt försäkringsbolagslagen förutsätter.

Föreskrifterna och anvisningarna för försäkringsförmedlare motsvarar de nuvarande föreskrifterna och anvisningarna om registrering av försäkringsförmedlare.

Registreringsförfarande och anmälningsskyldighet

I föreskrifterna och anvisningarna har det också tagits in bestämmelser som gäller inledande av verksamhet i andra än auktoriserade tillsynsobjekt (registreringar och anmälningar).

Ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 15 april 2014.

Upphävda standarder, föreskrifter och anvisningar

När dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft upphävs följande standarder, föreskrifter och anvisningar:

  • Standard 1.1 Verksamhetstillstånd och underrättelser
  • Standard 6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster, 4 kap.
  • Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar till försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer för försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag, 1 kap.
  • Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar till försäkringsförmedlare, I kap. och II kap. avsnitt 3 och 4.

Yttranden

Av kommentarerna till föreskrifterna och anvisningarna har ett sammandrag upprättats. Sammandraget och kommentarerna finns på samma webbsida (på finska) som själva föreskrifterna och anvisningarna.

Ytterligare upplysningar

på avdelningen för institutstillsyn lämnas av:

  • institutsansvarig Pauli Lundén, telefon 010 831 53 20 (kreditinstitut)
  • jurist Katri Jokinen, telefon 010 831 53 93 (betalningsinstitut och aktörer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation)
  • jurist Helena Tulonen, telefon 010 831 55 22 (försäkringsanstalterna med undantag för försäkringsförmedlare)

och på avdelningen för marknadsuppförande av:

  • jurist Katarina Pesola, telefon 010 831 52 43 (värdepappersföretag, fondbolag och förvaringsinstitut)
  • marknadsövervakare Janne Sinisalo, telefon 010 831 55 56 (försäkringsförmedlare).

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 3/2014: Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar