Tillsynsmeddelande 7.11.2014 – 74/2014

Information om ersättningar 2013 samlas in från kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella företagsgrupper i medlemsländerna

Artikel 75 i kreditinstitutsdirektivet (CRD IV) fortsätter den praxis som har gällt i några år: Europeiska bankmyndigheten (EBA) åläggs att samla in information om ersättningar från medlemsländerna årligen.

Rapportering av ersättningars utveckling

Varje medlemsland fastställer de kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella företagsgrupper där uppgifterna insamlas. Urvalet ska omfatta minst 60 procent av marknadsandelen för bank- och värdepapperssektorn i den aktuella medlemsstaten.

Finansinspektionen har kontaktat de berörda bolagen direkt.

Finansinspektionen förmedlar uppgifterna till EBA som kommer att analysera hur ersättningarna har utvecklats.

Rapportering av uppgifter om högavlönade anställda – lämna rapport till Finansinspektionen

 Den andra rapporteringen gäller de personer på kreditinstitut, värdepappersföretag samt företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som kreditinstitutet/värdepappersföretaget som tjänar mer än en miljon euro per år1. Eventuella uppgifter som ska rapporteras ska lämnas in räknade sammanlagt per bolag. Personernas namn behöver inte rapporteras.

Kreditinstitut, värdepappersföretag eller företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som kreditinstitutet/värdepappersföretaget och som 2013 har haft ersättningstagare vars ersättningar har uppgått till en miljon euro eller mer ska rapportera detta skriftligt till Finansinspektionen. Om det inte har funnits ersättningstagare vars ersättning överstigit en miljon euro, skall ingen rapportering lämnas in.

Nedan finns länkar till EBAs anvisningar och blanketter som ska användas. Endast de företag under tillsyn, som 2013 hade ersättningstagare med en inkomst på över en miljon euro, ska fylla i blanketterna och lämna dem till Finansinspektionen senast den 14 november 2014. Adressen är Finansinspektionen, Sirpa Näkyvä, PB 103, 00101 Helsingfors, diarienummer FIVA 5/02.01.04/2014.

Finansinspektionen lämnar de rapporterade uppgifterna till EBA som ett sammanräknat belopp för Finland. EBA offentliggör uppgifterna räknade sammanlagt enligt medlemsstat. Personers eller bolags namn offentliggörs inte.

EBAs anvisningar

EBA har 16.7.2014 uppdaterat sina tidigare anvisningar enligt kreditinstitutsdirektivet:

  • EBA Guidelines On the Remuneration Benchmarking Exercise, EBA/GL/2014/08 och
  • EBA Guidelines On the Data Collection Exercise Regarding High Earners, EBA/GL/2014/07.

Dessa engelskspråkiga riktlinjerna och deras översättningar till medlemsländernas språk finns på EBAs webbplats.

Blanketter

Ytterligare upplysningar lämnas av

institutsansvarig Sirpa Näkyvä, telefon 010 831 5359.

1) rapporteringen anses begreppet ”ersättning” ha samma definition som i kreditinstitutslagen 610/2014, Avdelning II, 8 kap Ersättningar, 2 § Definitioner: [Med] ersättning [avses] lön eller annan ekonomisk förmån som baserar sig på ett anställningsförhållande, inklusive ersättning som enligt 10 § 3 mom. betalas då anställningsförhållandet upphör samt pensionsförmåner som institutet enligt lag inte är skyldigt att betala. Ersättning omfattar både fasta belopp och rörliga belopp.