Tillsynsmeddelande 31.12.2015 – 64/2015

EBA har uppdaterat sina ersättningsriktlinjer – proportionalitetsprincipen ändras inte

Europeiska bankmyndigheten (EBA) offentliggjorde den 21 december 2015 sina uppdaterade riktlinjer om ersättningar. Riktlinjerna träder i kraft den 1 januari 2017. Ändringarna i reglerna om ersättningar i CRD IV ska dock iakttas redan nu. EBAs riktlinjer om ersättningar tar inte ställning till tillämpningen av proportionalitetsprincipen i fråga om ersättningar. EBA offentliggjorde den 21 december 2015 sitt ställningstagande i frågan, som också har skickats till Europeiska kommissionen, parlamentet och rådet. EBA föreslår ändringar i direktivet för att harmonisera den nationella tillämpningen.

I enlighet med tillsynsmeddelandet 63/2014 kommer utgångspunkten för Finansinspektionens tillsynsverksamhet alltjämt att vara den att tillsynsobjektet kan låta bli att tillämpa 8 kap. 9, 11 och 12 § i kreditinstitutslagen på de ersättningstagare vars rörliga ersättning per år inte överstiger 50 000 euro. Tillsynsobjektet kan sätta en lägre tillämpningsgräns till exempel på grund av den risk som den aktuella personens verksamhet medför. I ersättningssystemet ska man alltjämt motivera och dokumentera införandet av en viss tillämpningsgräns och valet av de personer som begränsningarna gäller.

EBAs riktlinjer och ställningstagande

Närmare upplysningar lämnas av

  • Sirpa Näkyvä, institutsansvarig, telefon 010 831 5359, sirpa.nakyva(at)fiva.fi 
  • Arto Sukula, institutsansvarig, telefon 010 831 5216, arto.sukula(at)fiva.fi