Tillsynsmeddelande 17.12.2015 – 54/2015

ESMAs yttrande om redovisningen av insättningsgarantiavgifter i IFRS-bokslut

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har avgett ett yttrande1 om tillämpningen av IFRS-standarder på avgifter i insättningsgarantisystem enligt direktivet (2014/49/EU) som gäller ändring av direktivet om insättningsgarantier. I Finland har kraven i direktivet om insättningsgarantisystem genomförts i kapitel 5 (Insättningsgaranti) i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014).

ESMAs yttrande gäller bara icke-återbetalbara insättningsgarantiavgifter i pengar som på förhand betalas in i insättningsgarantifonden och för vilka det går att identifiera att den förpliktande händelsen inträffar vid en viss tidpunkt.

På basis av ESMAs yttrande bör emittenter och deras revisorer ta hänsyn till följande faktorer då de förbereder upprättandet och revisionen av IFRS-delårsrapporter och -bokslut.

En skuld ska enligt IAS 37 Avsättningar, eventualskulder och eventualtillgångar och IFRIC 21 Offentliga avgifter bokföras när den förpliktande händelsen inträffar. Identifieringen av en förpliktande händelse kräver analys av den nationella lagstiftningen beträffande såväl insättningsgarantifonden som annan reglering som gäller banker. IFRIC 21 tar ingen ställning till redovisningen på debet-sidan vid samma tidpunkt, utan tolkningen kompletterar IAS 37, vilket innebär att debet-bokningen görs enligt IAS 37.8 antingen som utgift eller tillgångspost på basis av till exempel IAS 38 Immateriella tillgångar. När man betraktar definitionen av immateriell tillgång enligt IAS 38.8, kan man konstatera att insättningsgarantiavgiften inte uppfyller definitionen i fråga. Inte heller enligt stycke 4.50 av Föreställningsramen kan avgiften i fråga redovisas i balansräkningen som tillgång för att genomföra utgift vid inkomst-principen. IAS 34 Delårsrapporter innehåller inte heller särskilda bestämmelser om redovisningen av en post av denna typ.

På basis av analysen ovan anser ESMA att när en förpliktande händelse har identifierats, ska den icke-återbetalbara insättningsgarantiavgiften i pengar omedelbart i sin helhet redovisas som utgift.

ESMAs yttrande (pdf)

Ytterligare information 

ledande redovisningsexpert Virpi Haaramo, tfn  010 831 5355 eller 050-5217 285 

1) ESMA har rätt att avge yttranden för att främja och säkerställa den enhetliga tillsynskulturen på basis av artikel 29.1.a av EU-förordningen gällande ESMA (1095/2010). Detta yttrade har godkänts av ESMAs förvaltningsstyrelse, som representerar nationella tillsynsmyndigheter (artikel 44.1 i ovannämnda förordning).