Tillsynsmeddelande 22.10.2015 – 39/2015

Europeiska finansiella tillsynsmyndigheterna offentliggjorde samrådsdokument om riskbaserad efterlevnad av regler för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) offentliggjorde två samrådsdokument, som intressegrupperna bes lämna synpunkter på.

Ett av samrådsdokumenten (The Risk-Based Supervision Guidelines) består av riktlinjer för nationella tillsynsmyndigheter, som tar upp en riskbaserad metod enligt det nya s.k. fjärde penningtvättsdirektivet och tillhörande särdrag i tillsynen av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det andra samrådsdokumentet (The Risk Factors Guidelines) består av riktlinjer för både tillsynsmyndigheter och kredit- och finansinstitut, som ska stödja ansvariga enheter i deras bedömning av riskfaktorer som kräver förenklade och skärpta åtgärder för kundkännedom, och hjälpa tillsynsmyndigheterna i deras bedömning av tillsynsobjektens förfaranden i ovan nämnda situationer.

Synpunkterna på samrådsdokumenten bör lämnas senast den 22 january 2016. I slutet av båda samrådsdokumenten ingår ett avsnitt med frågor, som vi hoppas att samrådsparterna vill besvara.

  • EBAs pressmeddelande: EBA, EIOPA and ESMA consult on anti-money laundering and countering the financing of terrorism
  • ESMAs pressmeddelande: EBA, EIOPA and ESMA consult on anti-money laundering and countering the financing of terrorism
  • EIOPAs pressmeddelande: EBA, EIOPA and ESMA consult on anti-money laundering and countering the financing of terrorism

Närmare upplysningar lämnas av

jurist Maarit Pihkala, telefon 010 831 52 40, e-post maarit.pihkala(at)fiva.fi