Tillsynsmeddelande 27.2.2015 – 5/2015

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har publicerat riktlinjer om Solvens II även på finska och svenska – översättningarna kommer ännu att preciseras

EIOPA har publicerat den första delen av Solvens II-riktlinjerna. Den innehåller riktlinjer som ansluter sig direkt till liv- och skadeförsäkringsbolagens verksamhet ur sammanlagt 16 olika helheter.

Riktlinjerna behandlar

  • värdering av försäkringstekniska avsättningar och avgränsning av försäkringsavta
  • kapitalbas och tilläggskapital
  • katastrofrisk vid skadeförsäkring och sjukförsäkring, livförsäkringsrisk samt marknads- och motpartsriskexponeringar
  • genomlysningsmetoden och basrisk
  • förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter
  • solvensen på gruppnivå och behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen
  • separata fonder
  • användning av interna modeller och företagsspecifika parametrar

Därtill har det publicerats tre samlingar med riktlinjer om tillsynsmyndighetens verksamhet. Finansinspektionen utfärdar riktlinjerna till behövliga delar som en del av Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.

Alla ovan nämnda riktlinjer finns på EIOPAs webbplats på alla de nationella språken.

Finansinspektionen håller för närvarande på att gå igenom de finskspråkiga riktlinjerna. Vi har upptäckt felaktigheter och brister i översättningarna av riktlinjerna. Av den anledningen rekommenderar vi att tillsynsobjekten i möjligaste mån också använder de engelskspråkiga versionerna vid sidan om när riktlinjerna läses.

De finskspråkiga riktlinjerna kommer senare att rättas i samarbete mellan Finansinspektionen och EIOPA. Målet är att det ska finnas rättade versioner av alla riktlinjer senast den 1 juli.

Ytterligare upplysningar lämnas av

ledande riskexpert Teija Korpiaho, telefon 046 87 69 600 och e-post teija.korpiaho(at)fiva.fi.